EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2005

HEADLEY TRUST (2005 – 2008)
Grant udelený britskou nadáciou Headley Trust slúži na podporu študentov ročného vzdelávacieho programu „Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“, na cestovné náklady lektorov, technické zabezpečenie a nákup odbornej literatúry pre program

Fond PSS, a.s. (2005)
Projekt Budovanie kapacít pre zveľaďovanie a efektívnejšie využívanie historických stavebných štruktúr poskytol doplňujúce financovanie prebiehajúcemu projektu ReUrban Mobil a tiež projektu, ktorého cieľom bolo zostaviť nový vzdelávací kurz o manažmente lokalít Svetového kultúrneho dedičstva. Projekt tiež umožnil udelenie štipendií na aplikovaný výskum trom mladým odborníkom.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.; Wüsterot, a.s.; Nemecké spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bývania; Rakúske federálne ministerstvo hospodárstva (2005 - 2007)
Projekt Analýza efektívnosti spravovania bytov v SR a vývoj koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax má za cieľ analyzovať situáciu v oblasti správy bytov v súkromnom vlastníctve v SR, vypracovať odporúčania na zefektívnenie právneho rámca a vypracovať koncepcie vzdelávania správcov bytov.

Ministerstvo kultúry SR/ Obnov so svoj dom (2005)
MK SR finančne podporilo pracovné stretnutie členov ICOMOS CIF, Medzinárodnej komisie pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo vo Svätom Jure za organizačnej podpory oddelenia BHCD.

SLOVAK AID/ Bratislava-Belehrad Fund (2005-2007)
Projekt „4 B – Bratislava-Belgrade-Brussels Bridge“ je určený pre srbských štátnych úradníkov. Cieľom projektu je pomôcť krajine v procese asociačných rokovaní s EÚ. V rámci projektu sa pracovníci úradu zúčastňujú školení o európskej integrácii organizovaných na Slovensku a je koordinovaný s projektom Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave.

Európsky sociálny fond/ SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005-2008)
Hlavným cieľom projektu “Metodológia flexibilného vzdelávania – systémové riešenie ďalšieho a celoživotného vzdelávania” (ďalej “E-learning”) je rozšírenie ponuky kurzov ďalšieho vzdelávania o nové inovatívne formy kurzov e-vzdelávania. Jednotlivé kurzy projektu: Metodológia flexibilného vzdelávania, Európska integrácia a Ochrana životného prostredia & environmentálna výchova, sú určené predovšetkým učiteľom sekundárneho a terciárneho vzdelávania, lektorom ďalšieho vzdelávania a tiež absolventom pedagogických smerov na VŠ.

Európsky sociálny fond/SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005-2006)
Projekt „Zvyšovanie vedomostí a zručností zamestnancov verejnej správy nevyhnutných k úspešnému rozvoju regiónov Slovenska“ (ďalej „PROMISE“) je zameraný na zlepšenie zručností a posilnenie vedomostí zamestnancov verejnej správy v 12-tich mikroregiónoch na Slovensku. Vzdelávanie prebieha v nasledovných oblastiach: tvorba a manažment projektov; štrukturálne fondy a programy EÚ; strategické plánovanie a manažment územia; vplyv EÚ na existenciu a rozvoj regiónov Slovenska; počítačové zručnosti a používanie Internetu.

Európsky sociálny fond/ JPD Bratislava Cieľ 3 (2005-2006)
Projekt „Vzdelávaním administratívy k rozvoju bratislavského regiónu“ (ďalej „projekt JPD“) sa zameriava na školenie pracovníkov štátnej správy a samosprávy v oblasti európskej integrácie, verejnej politiky, prípravy strategických plánov a manažmentu územia.

RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM
Rakúske kultúrne fórum pri Rakúskom veľvyslanectve v SR každoročne podporuje rakúskych expertov, ktorí prednášajú v špecializovaných kurzoch a programoch AINova.