EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2006

HEADLEY TRUST (200 – 2009)
Grant udelený britskou nadáciou Headley Trust slúži na podporu študentov ročného vzdelávacieho programu „Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“, na cestovné náklady lektorov, technické zabezpečenie a nákup odbornej literatúry pre program.

Európsky sociálny fond SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005 - 2006)
Zvyšovanie vedomostí a zručností zamestnancov verejnej správy nevyhnutných pre úspešný rozvoj regiónov Slovenska (ďalej ako PROMISE) je zameraný na zlepšenie zručností a prehĺbenie vedomostí zamestnancov verejnej správy v 12-tich mikroregiónoch Slovenska. Vzdelávanie pokrýva nasledovné témy: vplyv EÚ na existenciu a rozvoj regiónov Slovenska; štrukturálne fondy a ďalšie programy EÚ; strategické plánovanie miestneho rozvoja; tvorba a manažment projektov; počítačové zručnosti a práca s internetom.

Európsky sociálny fond JPD Bratislava, cieľ 3 (2005 - 2006)
Projekt Vzdelávaním administratívy ku rozvoju bratislavského regiónu sa zameriava na školenie pracovníkov štátnej správy a samosprávy v oblasti európskej integrácie z inštitucionálneho, právneho a ekonomického hľadiska, ďalej v oblasti verejnej politiky, strategického plánovania a manažmentu územia.

Európsky sociálny fond SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005 - 2008)
Hlavným cieľom projektu Metodológia flexibilného vzdelávania – systémové riešenie ďalšieho a celoživotného vzdelávania (ďalej ako E-vzdelávanie) je rozšírenie ponuky kurzov ďalšieho vzdelávania o nové, inovatívne formy. Kurzy projektu: Metodológia flexibilného vzdelávania, Európska integrácia a Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova, sú určené predovšetkým pedagógom formálneho vzdelávania, lektorom ďalšieho vzdelávania, a tiež absolventom pedagogických smerov na VŠ

RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM 2006
Rakúske kultúrne fórum pri Rakúskom veľvyslanectve v SR podporilo rakúskych expertov, ktorí prednášali v špecializovaných kurzoch organizovaných oddelením Európskych štúdií a Environmentálnej politiky AINova v roku 2006.

PHARE PROJEKT VYHLÁSENÝ EURÓPSKOU KOMISIOU (2005-2006)
Projekt Európskej komisie Organizácia podujatí na rozšírenie povedomia o rozvojovej pomoci EÚ na Slovensku bol zameraný na šírenie informácií o európskej rozvojovej pomoci pre predstaviteľov médií, mimovládnych organizácií a pre verejnosť pomocou novej webovej stránky a diskusií v rámci okrúhleho stola.

SLOVAK AID/Bratislava-Belehrad Fund (2005-2007)
Projekt „4 B – Bratislava-Belgrade-Brussels Bridge“ bol orientovaný na štátnych úradníkov a novinárov Srbskej republiky. Cieľom projektu bolo pomôcť Srbsku v procese asociačných rokovaní s EÚ a sprostredkovať jej skúsenosti Slovenska v tomto procese. V rámci projektu sa štátni úradníci a novinári zo Srbska zúčastnili školení o európskej integrácii, negociačných tréningov a študijných ciest organizovaných na Slovensku. Projekt bol koordinovaný s projektom Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.; Wüstenrot, a.s.; Nemecké spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bývania; Rakúske federálne ministerstvo hospodárstva (2005 - 2007)
Za podpory uvedených inštitúcií prebieha projekt s názvom Analýza efektívnosti spravovania bytov v SR a vývoj koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax. Cieľom je analyzovať správu bytov v súkromnom vlastníctve v SR, formulovať odporúčania na zefektívnenie právneho rámca a vypracovať koncepcie vzdelávania správcov bytového fondu.

PSS, a s. grant na podporu aktivít Informačného turistického centra (2006)
PSS, a.s. spolufinancovala náklady na prevádzku a organizáciu aktivít Informačného turistického centra vo Svätom Jure. Prevádzku ITC zabezpečujú pracovníčky AINova. Jeho úlohou je poskytovanie informácií o kultúrnom a prírodnom dedičstve v regióne, príprava vzdelávacích kurzov, poskytovanie prístupu na internet a do knižnice pre verejnosť, organizovanie rôznych spoločenských podujatí, ako napríklad výstav, odborných diskusií a stretnutí klubov.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) / grant pre odd. BHCD (2005-2006)
Finančná podpora bola poskytnutá trom mladým profesionálom, ktorí realizovali aplikovaný výskum v oblasti kultúrneho dedičstva v akademickom roku 2005/2006. Grant bol tiež venovaný na čiastočné financovanie tvorby nového vzdelávacieho kurzu v rozsahu 100 vyučovacích hodín - „Manažment lokalít Svetového dedičstva na Slovensku“. Spolufinacovanie bolo tiež poskytnuté rôznym iným aktivitám oddelenia BHCD venovaným historickému stavebnému fondu.

Európsky sociálny fond SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2006 - 2007)
Hlavným cieľom projektu Nové zručnosti pre informačnú spoločnosť – pilotný vzdelávací program v oblasti nových IT zručností je príprava vzdelávacieho programu JAVA Akadémia, ktorý umožní získavať kvalifikáciu a zručnosti moderného programátora. Koordinátorom projektu je IT firma PosAm, s.r.o. Úlohou AINova je účasť na analýze potrieb a na prieskume trhu a na návrhu a realizácii vzdelávacieho modulu zameraného na informačnú spoločnosť v kontexte EÚ.