EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2007

HEADLEY TRUST (2005 – 2009)
Grant udelený britskou nadáciou Headley Trust slúži na podporu študentov ročného vzdelávacieho programu „Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“, na cestovné náklady lektorov, technické zabezpečenie a nákup odbornej literatúry pre program.

2/ Hans de Coster Fund (2007-2008)
Grant udelený holandským fondom podporuje študijný program Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v akademickom roku 2007/2008.

3/ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.; Wüstenrot, a.s.; Nemecké spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bývania; Rakúske federálne ministerstvo hospodárstva (2005 - 2007)
Za podpory uvedených inštitúcií prebieha projekt s názvom Analýza efektívnosti spravovania bytov v SR a vývoj koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax. Cieľom je analyzovať správu bytov v súkromnom vlastníctve v SR, formulovať odporúčania na zefektívnenie právneho rámca a vypracovať koncepcie vzdelávania správcov bytového fondu.

4/ Fond PSS, a.s.
Rakúske kultúrne fórum podporili projekt "Partneri pre dedičstvo"; slovensko-rakúsky projekt zameraný na zhodnocovanie a správne využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva pre udržateľný rozvoj Malokarpatského regiónu. AINova pripravila projekt v spolupráci s vládou Dolného Rakúska, ako prenos rakúskeho know-how do malokarpatského regiónu, kde je partnerom v projekte Asociácia miest a obcí Malokarpatského regiónu.

5/ PROJEKT EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA – CULTURE 2000 (2007-2009)
Zameraním na tradičné remeselá za udržanie európskeho dreveného kultúrneho dedičstva je medzinárodný projekt, zameraný na záchranu drevených kultúrnych pamiatok, ktorého predkladateľom je nórska Nadácia Bryggen a partnermi je AINova zo Slovenska a ďalšie inštitúcie z nemecka, Litvy a z Poľska.

6/ SLOVAK AID/Bratislava-Belehrad Fund (2005-2007)
Projekt „4 B – Bratislava-Belgrade-Brussels Bridge“ bol orientovaný na štátnych úradníkov a novinárov Srbskej republiky. Cieľom projektu bolo pomôcť Srbsku v procese asociačných rokovaní s EÚ a sprostredkovať jej skúsenosti Slovenska v tomto procese. V rámci projektu sa štátni úradníci a novinári zo Srbska zúčastnili školení o európskej integrácii, negociačných tréningov a študijných ciest organizovaných na Slovensku. Projekt bol koordinovaný s projektom Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave.

7/ PROJEKT EURÓPSKEJ KOMISIE č. JLS/2006/AGIS/093 (2007 -2008)
AINova spolupracuje s Európskym inštitútom pre verejnú správu – Európske centrum pre regióny v Barcelone na projekte AGIS s názvom Europeanizácia väzenstva: manažment väzníc, šírenie najlepších skúseností. Úlohou AINova v projekte je zabezpečenie jednej z odborných konferencií v Bratislave, identifikovanie a výber expertov zo Slovenska, spolupráca pri príprave programu konferencií.

8/ Európsky sociálny fond / SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2006 - 2007)
Hlavným cieľom projektu Nové zručnosti pre informačnú spoločnosť – pilotný vzdelávací program v oblasti nových IT zručností je príprava vzdelávacieho programu JAVA Akadémia, ktorý umožní získavať kvalifikáciu a zručnosti moderného programátora. Koordinátorom projektu je IT firma PosAm, s.r.o. Úlohou AINova je účasť na analýze potrieb, na prieskume trhu, na návrhu realizácii vzdelávacieho modulu zameraného na informačnú spoločnosť v kontexte EÚ.

9/ Európsky sociálny fond / SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005 - 2008)
Hlavným cieľom projektu Metodológia flexibilného vzdelávania – systémové riešenie ďalšieho a celoživotného vzdelávania (ďalej ako E-vzdelávanie) je rozšírenie ponuky kurzov ďalšieho vzdelávania o nové, inovatívne formy. Kurzy projektu: Metodológia flexibilného vzdelávania, Európska integrácia a Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova, sú určené predovšetkým pedagógom formálneho vzdelávania, lektorom ďalšieho vzdelávania, a tiež absolventom pedagogických smerov na VŠ.

10/ PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA SOCRTAES/Grundtvig Učiace sa partnerstvá (2007–2009)
Medzinárodný project E-LAMP- pohľad na e-vzdelávanie, jeho dostupnosť, metodologický a pedagogický prístup. Medzinárodné konzorcium sa skladá zo 6 partnerov, koordinátorom projektu je VUC Nordjylland, dánske centrum celoživotného vzdelávania pracujúce pri Dánskom ministerstve školstva. Cieľom projektu je výmena skúseností s e-vzdelávaním a príprava nových metód využitia existujúceho softvéru pre e-vzdelávanie viac orientované na školiaceho sa.

11/ RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM 2007
Rakúske kultúrne fórum pri Rakúskom veľvyslanectve v SR podporilo rakúskych expertov, ktorí prednášali v špecializovaných kurzoch organizovaných oddelením Európskych štúdií a Environmentálnej politiky AINova roku 2007.