EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Absolventi


Absolventi

Od svojho založenia odborní pracovníci AINovy postupne otvorili 6 ročných špecializovaných programov – Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva, Environmentálna politika, Európske štúdiá, Profesionálny program aplikovanej ekonómie a finančníctva, Žurnalistika, Verejná politika. Účastníci na týchto programoch boli podporení kurzami anglického jazyka, ktoré pre nich organizoval Program profesionálnej komunikácie a jazykov. Za roky 1998-2004 mala AINova približne 600 študentov. Slovenskí aj zahraniční absolventi prevažne z východnej a juhovýchodnej Európy sa uplatnili vo verejnej správe, v treťom sektore, v bankových a finančných inštitúciách a mnohí pokračovali v doktorandskom štúdiu na univerzitách v západnej Európe a v USA.

V období prípravy Slovenska na vstup do Európskej únie sa AINova podieľala na školení pracovníkov verejného sektora, mladých politických lídrov a pracovníkov v médiách prostredníctvom špecializovaných kurzov. V rokoch 1999 až 2006 navštevovalo kurzy AINovy spolu približne 4500 účastníkov. Význam celoživotného vzdelávania stúpol so vstupom Slovenska do EÚ, kedy sa intenzívnejšie začala venovať pozornosť budovaniu „znalostnej ekonomiky“ a napĺňaniu Lisabonskej stratégie pre Slovensko.