EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


AXESS

Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálnu udržateľnosť

Hlavná projektová stránka

Projekt AXESS je podporený z Programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 a bude sa realizovať v rokoch 2017-2019. Číslo projektovej zmluvy: 2017-1-SK01-KA204-035371

NOVINKY

Multiplikačné podujatie

Dňa 28 .10. 2019 od 9,30 – 13,00 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8, Bratislava uskutoční záverečný informačný seminár projektu AXESS - Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability/ Zlepšenie kľúčových kompetencií potrebných pre ekonomickú a sociálu udržateľnosť. Seminár bude zameraný na odovzdanie výstupov projektu potencionálnym multiplikátorom a používateľom. Výstupom projektu je 10 on-line kurzov zameraných na zlepšenie digitálnych zručností občanov, vyvinutých v spolupráci so 7 medzinárodnými partnermi. Kurzy sú voľne prístupné pre záujemcov o zlepšenie digitálnych zručností na platforme www.axesslearning.sk v slovenskom jazyku.

Prezentácie z podujatia

Petra Kotuliaková: Ženský talent - skrytá hodnota firmy

Zuzana Štefániková: Kľúčové kompetencie - digitálne kompetencie

Marta Jedneková: Projekt AXESS - ciele, zistenia, výstupy

Tlačová správa z podujatia

Ďalšie správy:

Štvrté pracovné stretnutie 9/2019

Tretie pracovné stretnutie 12/2018

Vypracovanie vzdelávacích kurzov 10/2018

Druhé pracovné stretnutie 5/2018

Mapovanie digitálnych zručností 4/2018

Úvodné stretnutie projektu11/2017

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projektoví partneri:
Koordinátor projektu/partner 1: Academia Istropolitana Nova (AINova/Slovensko)
Partner 2 Únia materských centier (UMC/Slovensko)
Partner 3 Community Development Institute (CDI/Moldavsko)
Partner 4 Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF/Belgicko)
Partner 5 EEO Group/Grécko
Partner 6 IDP European Consultants/Talinsko
Partner 7 Internet Web Solutions (IWS/Španielsko)

Východiská projektu tu

Cieľ projektu:
Na základe zistení z priekumu PIAAC a prijatého rámca DigComp 2.0 bol stanovený cieľ projektu AXESS: zvýšiť úroveň digitálnych zručnosti u žien prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov, ktoré sa budú nachádzať na otvorenej a bezplatnej platforme typu OER (Open Educational Resources, otvorené vzdelávacie zdroje). Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti (prostredníctvom rozvinutia zmyslu pre iniciatívu a podnikavosť) a viac proaktívneho občianskeho a spoločenského zapojenia sa. Všetky tieto kompetencie - digitálne, občianske, spoločenské, iniciatíva, podnikavosť - sa nachádzajú medzi 8 kľúčovými kompetenciami celoživotného vzdelávania definovanými EK.

Hlavné výstupy projektu:

  • Platforma AXESS - online platforma s otvorenými vzdelávacími zdrojmi (OER)
  • Správa z mapovanie úrovne digitálnych zručností a potrieb vzdelávania v krajinách projektových partnerov

Projektova zmluva s Národnou agentúrou Erasmus+