EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Festival UMENIE A VÍNO

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


AXESS

Acquisition of Key Competences in Economic and Social Sustainability

Hlavná projektová stránka

Projekt podporený z Programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2 v rokoch 2017-2019.

ČÍSLO PROJEKTU/ZMLUVY: 2017-1-SK01-KA204-035371

Úvodné stretnutie partnerov sa uskutočnilo v Bruseli v priestoroch belgického partnera IHF v dňoch 39. - 30.11. 2017.

V súčasnosti prebieha príprava a realizácia prieskumu potrieb digitálnych zručností u cieľovej skupiny, ktorého výsledkom bude záverečná správa, zverejnená v júni 2018. Priebeh realizácie analýzy potrieb budeme diskutovať na plánovanom pracovnom stretnutí v dňoch 3.- 4. 5. 2018 v Pescare/IT.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projektoví partneri:
Koordinátor projektu/partner 1: Academia Istropolitana Nova (AINova/Slovensko)
Partner 2 Únia materských centier (UMC/Slovensko)
Partner 3 Community Development Institute (CDI/Moldavsko)
Partner 4 Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF/Belgicko)
Partner 5 EEO Group/Grécko
Partner 6 IDP European Consultants/Talinsko
Partner 7 Internet Web Solutions (IWS/Španielsko)

Východiská projektu tu

Cieľ projektu:
Na základe zistení z priekumu PIAAC a prijatého rámca DigComp 2.0 bol stanovený cieľ projektu AXESS: zvýšiť úroveň digitálnych zručnosti u žien prostredníctvom vzdelávacích zdrojov a nástrojov, ktoré sa budú nachádzať na otvorenej a bezplatnej platforme typu OER (Open Educational Resources, otvorené vzdelávacie zdroje). Dlhodobým cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti (prostredníctvom rozvinutia zmyslu pre iniciatívu a podnikavosť) a viac proaktívneho občianskeho a spoločenského zapojenia sa. Všetky tieto kompetencie - digitálne, občianske, spoločenské, iniciatíva, podnikavosť - sa nachádzajú medzi 8 kľúčovými kompetenciami celoživotného vzdelávania definovanými EK.

Hlavné výstupy projektu:

  • Platforma AXESS - online platforma s otvorenými vzdelávacími zdrojmi (OER)
  • Správa z mapovanie úrovne digitálnych zručností a potrieb vzdelávania v krajinách projektových partnerov

Projektova zmluva s Národnou agentúrou Erasmus+