EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Čo je Európska pridaná hodnota projektu

 

WWW.GINCONET.EU

GINCO NEWS May 2014


Európska dimenzia v tréningových kurzoch pre medzinárodných účastníkov

GINCO T&T je multilaterálny projekt podporený z podprogramu Grundtvig zacielený na zlepšenie kvality vzdelávania v medzinárodných kurzoch pre lektorov dospelých. Projekt prispieva k profesionalizácii lektorov a organizátorov vzdelávacích kurzov.

Európska dimenzia je dôležitým aspektom v medzinárodných vzdelávacích kurzoch pre lektorov. Zaoberá sa pridanou hodnotou európskych kurzov v porovnaní s národnými kurzami. Dáva odpoveď na otázku potenciálnych účastníkov „Prečo sa mám zúčastniť vzdelávacieho kurzu v zahraničí, namiesto účasti na podobnom kurze v mojej krajine?“ Preto je dôležité, aby organizátori medzinárodných kurzov dbali na európsku dimeziu organizovaných kurzov.
Medzinárodný kurz musí reagovať na potreby medzinárodných účastníkov. Prečo by sa mali zahraniční záujemcovia zúčastniť vášho vzdelávacieho kurzu? Tu nehovoríme iba o obsahu kurzu, ale aj o vzdelávacom prístupe, prenose a použiteľnosti výstupov, o validácii a uznaní získaných kompetencií, interkultúrnych aspektoch a iných.

Zameranie na európsku dimenziu obsahu
Európske krajiny sú ekonomicky a sociálne previazané a trendy vo vzdelávaní majú európsku úroveň. Aby bol ponúkaný kurz vhodný pre účastníkov z iných európskych krajín, musíme zistiť, ako je uvedený prístup alebo téma kurzu vnímaná na európskej úrovni.

Keďže poskytovanie vzdelávania a školení je národná záležitosť, Európska únia má v tejto oblasti len také nástroje ako sú spoločné ciele, používanie spoločných príručiek, indikátorov a štandardov, aby motivovala členské štáty k dosiahnutiu spoločnej úrovne (otvorená metóda koordinácie). Jedným z takýchto spoločných cieľov je Európsky referenčný rámec kľúčových kompetencií v celoživotnom vzdelávaní. Prístup zameraný na dosahovanie kompetencií európskeho referenčného rámca dáva vzdelávaniu lektorov európsku dimenziu. V projekte GINCO T&T je samostatná kapitola a séria kompetencií venovaná inovatívnym vzdelávacím metódam a vzdelávaniu lektorov zameranému na rozvoj ich kompetencií.

V línii s európskymi vzdelávacími prioritami
Vzdelávanie a školenia majú „európsku dimenziu“, ktorá sa viaže na vzdelávaciu politiku a priority na európskej úrovni (napr. priority stratégie Vzdelávanie a odborná príprava 2020 a Erasmus+). Únia podporila niekoľko inovatívnych vzdelávacích trendov tým, že ich predstavila ako priority v každoročných výzvach na podávanie projektov a poskytla preferenčné možnosti pre ich financovanie. Organizátori kurzov môžu sledovať európsku politiku a/alebo priority politiky Vzdelávania a odbornej prípravy ako nástroja na posilnenie európskej dimenzie ich kurzov. Avšak toto neznamená, že sa kurzy majú zamerať iba na existujúcu agendu v rámci politiky vzdelávania, majú ju podporiť a uskutočniť kroky k jej ďalšiemu rozvoju.

Prenos výstupov a materiálov
Organizátor medzinárodného kurzu si musí byť vedomý toho, že vzdelávacie prístupy a podmienky organizácie kurzov sa v jednotlivých krajinách líšia. Iba vtedy, ak sa vzdelávacie výstupy a/alebo materiály dajú využiť v domovských inštitúciách účastníkov kurzov, je kurz vhodný pre medzinárodných účastníkov. Kurz preto musí ponúknuť medzinárodný prenos a spôsoby využitia. V tomto zmysle je dôležité začať kurz pomenovaním vzdelávacích potrieb účastníkov. Identifikácia vzdelávacích potrieb účastníkov by mala začať ešte pred začiatkom kurzu (mailový kontakt) a mala by priebežne pokračovať počas celého kurzu. Dôležité je tiež vziať do úvahy odbornosť účastníkov. Všetci účastníci sú profesionáli vo svojich národných systémoch. Téma kurzu sa môže odraziť od situácie v domácej krajine. „Ako to robíte vo vašej organizácii? Čo pre vás znamená tento pojem? V akých súvislostiach sa používa vo vašom prostredí?“ Nesnažte sa stavať na „rozdieloch“, ale podčiarknite súvislosti a prístup. Flexibilita, reciprocita a konštruktívny prístup sú kľúčové.

Validačný proces a multinárodná certifikácia
Cieľom validácie je evidovať a hodnotiť rozvoj individuálnych kompetencií bez ohľadu na to, kde boli získané. Formatívne hodnotenie poukazuje na silné a slabé stránky a špecifické vzdelávacie potreby účastníkov ako jednotlivcov a môže byť použité ako základ pre budúci tréning. Na druhej strane sumatívne hodnotenie má vyústiť do formálneho uznania.

Existujú silné dôvody pre organizátorov medzinárodných kurzov na validáciu vzdelávacích výstupov účastníkov kurzov. Kurzy organizované ako mobility pre pracovníkov majú z pohľadu účastníka vždy medzinárodný kontext, lebo sú organizované v cudzej krajine. Akým spôsobom môže účastník takej mobility získať evidenciu/potvrdenie o tom, čo sa naučil/a a získal/a na tomto kurze a ako to bude uznané v domovskej krajine? Je zrejmé, že predovšetkým lektori vo vzdelávaní dospelých, ktorí prichádzajú z rôzneho prostredia/ s rôznou prípravou budú mať prospech z uznania ich profesionálneho rozvoja. Validácia získaných vzdelávacích výstupov významne zvýši hodnotu medzinárodných kurzov pre samotných účastníkov. Časť projektu GINCO T&T vrátane série kompetencií je venovaná organizátorom kurzov, ktorí validujú vzdelávacie výstupy účastníkov kurzov.

Sieťovanie v medzinárodnom projekte a možnosti organizovania mobilít
Podstatou medzinárodných kurzov je prítomnosť účastníkov a lektorov, teda profesionálov vo svojich oblastiach z viacerých krajín. Je to príležitosť pre vytváranie medzinárodných sietí, výmenu skúseností a budúcu spoluprácu. Uistite sa, že sieťovanie je súčasťou kurzu a je mu venovaný dostatočný časový priestor. Podporujte medzinárodnú spoluprácu a mobility v rámci programu Erasmus+ a uistite sa, že táto informácie je pre všetkých k dispozícii.

Podporujte medzikultúrnu dimenziu
Medzinárodný kurz je charakteristický rôznorodosťou národností prítomných účastníkov a kurzy tiež môžu byť organizované medzinárodnými skupinami trénerov (toto je ideálne, ale už to nie je podmienkou v programe Erasmus+). Účastníci budú mať rozdielne názory, hodnoty, normy vo vzťahu k svojmu kultúrnemu prostrediu. Využite medzinárodné rozdiely v skupine. Tréneri by mali mať základnú znalosť o interkultúrnych aspektoch. Tiež si musíte uvedomiť jazykovú rozdielnosť, nie všetci účastníci budú mať rovnakú znalosť dorozumievacieho jazyka. Poskytnite vzdelávacie materiály účastníkom vopred, aby sa mohli pripraviť na použitú terminológiu.
Kvalitný kurz sa nezameriava iba na rozvoj profesionálnych kompetencií účastníkov, ale tiež na rozvoj ich individuálnych a sociálnych kompetencií. Európsku pridanú hodnotu predstavuje práve rozvoj tejto interkultúrnej kompetencie, lebo medzinárodné kurzy poskytujú ideálnu príležitosť pre účastníkov vybudovať si svoju interkultúrnu kompetenciu. Tento aspekt by sa mal byť stanovený v cieľoch a v programe kurzu.

Oboznámte sa s miestom, sociálnymi podmienkami, miestnym systémom vzdelávania.
Tréning v cudzej krajine ponúka možnosti na oboznámenie sa s lokálnym (národným) vzdelávacím systémom „in situ“. Táto ponuka sa týka aj sociálnych a kultúrnych aspektov hosťujúcej krajiny. Kurz sa nemá konať v hermeticky uzavretej spoločnosti, ale naopak, interakcia s miestnou kultúrou má byť súčasťou programu. Je na organizátorovi kurzu vytvoriť vyvážený program pozostávajúci zo školení, exkurzií a sociálneho programu, reflektujúci stanovené ciele kurzu a potreby účastníkov.

Viac informácií, podporných materiálov a tréningových nástrojov môžete nájsť na stránke projektu.
www.ginconet.eu .

Guy Tilkin
Koordinátor projektu GINCO T&T
Landcommanderij Alden Biesen

Preklad/translation:
Zuzana Stefanikova
Trainer/project manager
AINova, Slovakia