EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


EPOurban

AINova ako jeden z deviatich partnerov sa podieľa na medzinárodnom projekte s pomerne dlhým názvom “Umožnenie súkromným vlastníkom bytového fondu zapojiť sa do procesov územnej reštrukuralizácie” (v angličtine: Enabling Private Owners of Residential Buildings to Integrate them into Urban Restructuring Processes), skrátene EPOurban.

Cieľom projektu je, v spolupráci s projektovými partnermi, navrhnúť jednak efektívne metódy, ktorými by sa do procesov územnej reštrukturalizácie viacej vtiahli individuálni vlastníci bytov, ako aj systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora vrátane samotných vlastníkov. Vzhľadom k štruktúre vlastníctva bytového fondu na Slovensku je tento cieľ vysoko aktuálny. Hlavným výsledkom projektu bude vývoj nástrojov a príprava akčných plánov pre vytvorenie poradenstva pre vlastníkov a obce rôzneho charakteru a veľkosti. Tieto nástroje budú počas projektu pilotne otestované v zapojených mestách.

Zámerom je poskytnúť nástroje podnecujúce aktívne zapájanie vlastníkov bytov do procesov adaptácie bytového fondu a reštrukturalizácie územia. Budú vypracované systémy poradenstva, ktoré poskytnú vlastníkom vedomosti o vývoji trhu s bytmi, o postupoch obnovy, možnosti financovania a podpory, ako aj o aspektoch manažmentu a marketingu v oblasti bytového fondu. To im umožní uplatniť vhodné opatrenia zodpovedajúce novým požiadavkám. Úlohou AINovy bude hľadať vhodné spôsoby zvyšovania verejného povedomia o dôležitosti aktívneho zapájania vlastníkov bytov, bude zbierať a skúmať informácie o podmienkach adaptácie bytového fondu a rozvojových trendoch v krajinách zapojených do projektu, a podieľať sa na vytvorení tréningových programov a poradenských systémov v záujme inštitucionalizácie zapájania súkromných vlastníkov do procesov územnej reštrukturalizácie.

Projekt bol schválený Európskou komisiou / Monitorovacím výborom v januári 2011. Jeho realizácia je plánovaná na 39 mesiacov, so začiatkom v septembri 2011. Projekt je financovaný z operačného programu „Stredná Európa“.

Viac o projekte nájdete v angličtine.