EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


III. fáza projektu Návrhy riešení verejnej politiky VD

III. fáza projektu Návrh riešení verejnej politiky VD prebieha od 1.10. 2019 – 30.4.2020.

Počas 3. fázy projektu sme nadviazali na Hodnotiacu správu verejnej politiky VD, ktorá bola schválená na seminári 3.10.2019 v Prešove a prezentovaná odbornej verejnosti na Informačnom seminári pre Prešovský a Košický kraj dňa 4.10.2019 v Prešove.

Úlohou 3. fázy projektu je pripraviť návrhy riešení na verejnú politiku vzdelávania dospelých pre regióny. Zapojení odborníci sa dohodli na seminári v marci 2019, že by bolo vhodné návrhy doplniť o praktické odporúčania pre regióny o zavádzaní verejnej politiky VD do praxe. Napomôcť tomuto procesu môže aj súbor osvedčených postupov zo Slovenska aj z iných európskych krajín (Slovinsko, Estónsko), ktoré sme počas implementácie projektu získali.

V priebehu mesiacov október-november 2019 sa pracovný tím stretol niekoľkokrát na pracovnej porade ohľadne štruktúry a obsahu záverečnej správy. 5.12.2019 na pracovnom stretnutí neformálnych partnerov bol navrhovaná štruktúra prediskutovaná v širšom pracovnom tíme.
Pre lepšie porovnanie zavádzania verejných politík VD do praxe sme v decembri 2019 navštívili Slovinskú inštitúciu vzdelávania dospelých v Ljubljani, kde nám poskytli potrebné informácie a vypracované dokumenty.

Dňa 11. - 12.3.2020 sa v priestoroch AINovy vo Svätom Jure uskutoční záverečný seminár k 3. fáze projektu, na ktorom odznejú návrhy riešení verejnej politiky VD aj s pripomienkami členov tímu. Dňa 12.3.2019 je zorganizovaný Informačný seminár k výstupom projektu pre odbornú verejnosť. Zúčastnia sa na ňom aj zahraniční partneri zo Slovinska, Estónska a z EAEA so sídlom v Bruseli.

Odporúčania pre regióny budú prediskutované s vybranými samosprávami. Pripomienky partnerov aj samospráv budú zapracované do finálnej podoby záverečnej správy. V priebehu marca a apríla sa uskutočnia ďalšie dva Informačné semináre pre odbornú verejnosť Stredoslovenského kraja (2.4.2020 na Pedagogickej fakulte UMB v B. Bystrici). Informačný seminár pre odbornú verejnosť zo Západoslovenského kraja ešte nemá určené miesto a čas konania.

Posledným podujatím 3. fázy projektu bude záverečná konferencia pod názvom „Prečo je dôležité podporovať vzdelávanie dospelých v regiónoch“, ktorá je naplánovaná na 23.4.2020 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava. Program konferencie a registrácia budú zverejnené v polovici marca 2020.