EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


III. fáza projektu Návrhy riešení verejnej politiky VD

III. fáza projektu Návrh riešení verejnej politiky VD prebieha od 1.10. 2019 – 30.6.2020.

Počas 3. fázy projektu sme nadviazali na Hodnotiacu správu verejnej politiky VD, ktorá bola schválená na seminári 3.10.2019 v Prešove a prezentovaná odbornej verejnosti na Informačnom seminári pre Prešovský a Košický kraj dňa 4.10.2019 v Prešove.

Úlohou 3. fázy projektu je pripraviť odporúčania pre verejnú politiku vzdelávania dospelých doplnené od praktické odporúčania pre samosprávy. Napomôcť tomuto procesu môže aj súbor osvedčených postupov zo Slovenska aj z iných európskych krajín (Slovinsko, Estónsko), ktoré sme počas implementácie projektu pre projekt vypracovalli zahraniční experti. Európska asociácia pre VD tiež vypracovala pre projekt správu „ALE in Cities and Regions of the EU“ .

V priebehu mesiacov október-november 2019 sa projektový tím stretol niekoľkokrát na pracovnej porade ohľadne štruktúry a obsahu záverečnej správy. 5.12.2019 na pracovnom stretnutí neformálnych partnerov bola navrhovaná štruktúra  záverečnej správy prediskutovaná v širšom pracovnom tíme.

Pre lepšie porovnanie zavádzania verejných politík VD do praxe sme v decembri 2019 navštívili Slovinský inštitút vzdelávania dospelých (SIAE) v Ľubľane, kde nám poskytli potrebné informácie a vzory vypracovaných dokumentov.

Foto

   

V dňoch 11. - 12.3.2020 sa v priestoroch AINovy vo Svätom Jure mali uskutočniť pracovné záverečné semináre projektu, ktoré boli kvôli pandémii covid-19 zrušené. Odporúčania pre samosprávy boli prediskutované s expertmi aj vybranými samosprávami písomnou formou a telefonickými rozhovormi. Pripomienky partnerov aj samospráv boli zapracované do finálnej podoby záverečnej správy.

Kvôli vyhlásenej karanténe sme nemohli plynule pokračovať v ukončovaní projektu a požiadali sme RO OP EVS o predĺženie realizácie projektu do 30.6.2020. V období získaných dvoch mesiacov zorganizujeme záverečný seminár projektu. Je naplánovaný na pondelok 22.6.2020 v priestoroch AINovy vo Svätom Jure.

Pozvánka, Program, Foto Prezentácie

V priebehu mesiacov máj a jún prebieha on-line diseminácia informácií o projekte, ktorá nahradila pôôvodne plánované informačné podujatia.

Záverečná správa, Odporúčania pre samosprávy