EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Obsah programu

Základom jednoročného denného štúdia sú prednášky a semináre obohatené o ďalšie aktivity ako praktické workshopy, cvičenia, domáce a zahraničné exkurzie. Rozsah prednášok je približne 25 vyučovacích hodín týždenne. Dôležitou súčasťou štúdia je individuálna práca poslucháčov na trimestrálnej práci za podpory odborných konzultácií s prednášateľmi (10 hodín týždenne).

Program obsahuje nasledovné témy:

* Kultúrna história a civilizácia
* Teória a filozofia pamiatkovej starostlivosti
* Právne a organizačné aspekty ochrany kultúrneho dedičstva
* Environmentálne aspekty ochrany kultúrneho dedičstva
* Meranie, dokumentácia a prieskum historických objektov
* Spôsoby, metódy a techniky ochrany a obnovy architektonických pamiatok
* Metódy a techniky v archeológii
* Rehabilitácia historických sídelných štruktúr
* Ekonomické aspekty pamiatkovej starostlivosti
* Manažment kultúrneho dedičstva

Hodnotenie študentov
Dôležitou súčasťou štúdia je samostatná práca študenta, ktorú v priebehu prípravy možno konzultovať s odborníkmi/tútormi. Počas každého trimestra študenti píšu trimestrálne práce, ktoré v písomnej forme predložia skúšobnej komisii a následne ich verejne prezentujú. Hodnotenie študentov prebieha na základe kreditného systému detailne opísanom v smerniciach Guidebook-u. Po úspešnom absolvovaní štúdia je poslucháčovi udelený Certifikát o absolvovaní štúdia s podrobným zoznamom absolvovaných predmetov a prednášateľov.

Prednášky
účasť na celom programe je povinná. Neospravedlnené absencie sa odrazia na znížení mesačnej finančnej podpory. Predpokladá sa, že študenti sa budú aktívne zúčastňovať diskusií počas prednášok, klásť otázky k prezentovaným témam, ako aj odpovedať na otázky kladené prednášajúcim. účasť na prednáškach tvorí 30 % celkovej známky, preto môže výrazne ovplyvniť konečné hodnotenie študenta.

Konzultácie
Pravidelné konzultácie sú súčasťou programu a sledujú viacero cieľov – rekapitulujú témy preberané v predchádzajúcom týždni a dávajú možnosť doplniť dodatočné informácie, sú prípravou na nasledujúci program a posilňujú zručnosti potrebné na individuálnu prácu poslucháčov na ich trimestrálnej práci.

Trimestrálna práca
Poslucháči majú za úlohu spracovať trimestrálne práce na zvolenú tému v rozsahu približne 15 strán. Téma trimestrálnej práce je vecou výberu samotného poslucháča, avšak musí byť priebežne konzultovaná s vedecko-pedagogickým pracovníkom programu. Trimestrálne práce študenti predkladajú v písomnej forme skúšobnej komisii a následne ich verejne prezentujú (30 minút s 15 minútovou diskusiou). Cieľom je preveriť schopnosť formulovať problém, položiť zodpovedajúcu vedeckú otázku, vysloviť hypotézu, uskutočniť výskum a spracovať bibliografiu. úlohou teda nie je detailne spracovať vybranú tému, ale zvoliť správny odborný postup. Na konci každého akademického roka je najlepšia študentská práca na AINove odmenená Cenou Aleny Brunovskej.

Študentská práca odmenená cenou Aleny Brunovskej
Vernacular Architecture in the Central Danube Region, Eva Hody, BHCD program 2000/2001


Podrobnejší popis tém obsiahnutých v študijnom programe:
Kultúrna história a civilizácia

* kultúrna história Európy
* z histórie architektonického myslenia
* mechanizmy modernizácie v Európe – industrializácia, urbanizácia

Cieľom predmetu je rozšíriť vedomosti o historickom a kultúrnom vývoji, hlavne so zameraním na strednú a východnú Európu. Pochopenie historických a sociálnych súvislostí, v ktorých sa kultúrne dedičstvo formovalo, je nevyhnutným predpokladom na jeho hodnotové ponímanie a na rozhodovanie o primeranom spôsobe jeho ochrany.

Teória a filozofia pamiatkovej starostlivosti

* história, teória a filozofia pamiatkovej starostlivosti
* vývoj názorov na ochranu pamiatok
* ochrana kultúrneho dedičstva v súčasnosti

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s filozofickými východiskami pamiatkovej starostlivosti, prezentovať príklady rôznych druhov a kategórií pamiatok, poukázať na meniaci sa vývoj názorov na kultúrne hodnoty a ich zachovanie v rôznych obdobiach a podmienkach; zdôrazniť potrebu plurality názorov a nutnosť individuálneho a citlivého prístupu k jednotlivým pamiatkam.

Právne a organizačné aspekty ochrany kultúrneho dedičstva

* medzinárodné aspekty ochrany kultúrneho dedičstva
* medzinárodné dohovory o ochrane kultúrneho dedičstva
* legislatíva a správa kultúrneho dedičstva v európskych krajinách

Predmet má za cieľ oboznámiť s právnym prostredím ochrany kultúrneho dedičstva, poskytnúť prehľad právnych noriem a nástrojov na národnej, a tiež medzinárodnej úrovni; vysvetliť potrebu vhodného právneho prostredia, ako základnej podmienky na uplatňovanie princípov ochrany pamiatok, na zabezpečenie rehabilitácie a konkurencieschopnosti historických objektov, a tiež na vytvorenie všeobecne pozitívnej klímy.

Environmentálne aspekty ochrany kultúrneho dedičstva

* environmentálne aspekty architektonickej tvorby
* kultúrna krajina
* interpretácia kultúrneho dedičstva

Cieľom je identifikácia morfológie krajiny a pochopenie historických súvislostí, ktoré ovplyvňovali jej rozvoj, ako nevyhnutných predpokladov na správne rozhodovanie o jej využití, ochrane, rozvoji a manažmente; predstaviť ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Ochrana kultúrnej krajiny, pozostávajúcej z historických urbanistických štruktúr a človekom vytvoreného prostredia, je výzvou pre modernú spoločnosť.

Meranie, dokumentácia a prieskum historických objektov

* nedeštruktívne metódy skúmania konštrukcií
* terénny prieskum, sondovanie a vyhodnocovanie vývojových etáp
* komplexný prieskum historických objektov
* inžiniersko-geologický prieskum
* techniky merania a dokumentácie historických objektov
* vizualizácia v trojrozmernom priestore

Cieľom predmetu je poukázať na význam komplexného prieskumu a dokumentácie historických objektov; predstaviť metódy prieskumu a merania, a spôsoby dokumentácie; poskytnúť prehľad súčasných počítačových technológií využívaných na dokumentáciu, vizualizáciu a prezentáciu pamiatok. Počas praktických cvičení sa rozvíjajú zručnosti v meraní a dokumentovaní objektov.

Spôsoby, metódy a techniky ochrany a obnovy architektonických pamiatok

* spôsoby a metódy ochrany a obnovy pamiatok v rôznych krajinách
* stavebné materiály a stavebné technológie
* techniky ochrany a obnovy pamiatok; reštaurovanie kameňa, muriva, omietok, dreva, kovu, skla a iných materiálov
* ochrana a obnova vybraných druhov architektonického dedičstva

Predmet má za cieľ poskytnúť praktické informácie o vhodných spôsoboch ochrany a obnovy architektonických pamiatok. Prednášky sa vzťahujú k najpoužívanejším stavebným konštrukciám, materiálom a tradične používaným stavebným technológiám. Zdôrazňuje sa potreba používať také metódy údržby a obnovy, ktoré zabezpečia minimálnu stratu pôvodnej štruktúry.

Metódy a techniky v archeológii

* metódy a techniky archeologického výskumu
* archeologické náleziská, ich ochrana a prezentácia

Cieľom je predstaviť metódy a techniky v archeológii, zdôrazniť dôležitosť archeológie, ktorá poskytuje nevyhnutné východiská pri identifikácii kultúrnych koreňov spoločnosti; poukázať na nevyhnutnosť ochrany a vhodného manažmentu archeologického dedičstva, ako základného dokladu pôsobenia ľudskej spoločnosti, a tým jeho zachovanie pre ďalšie štúdium a interpretáciu.

Rehabilitácia historických sídelných štruktúr

* územné plánovanie a ochrana kultúrneho dedičstva
* rozvoj vnútromestskej štruktúry
* urbanistická obnova

Cieľom je poukázať na súvislosti medzi územným plánovaním a ochranou historickej urbanistickej štruktúry; predstaviť stratégie a koncepcie integrovanej ochrany urbanistického prostredia, urbanistickej obnovy a rozvoja, rehabilitácie a revitalizácie urbanistických štruktúr.

Ekonomické aspekty pamiatkovej starostlivosti

* základné mikro a makro ekonomické princípy
* ekonomika ochrany pamiatok
* obnova pamiatok vo vzťahu k miestnemu a regionálnemu rozvoju
* daňová politika a ďalšie nástroje v procese ochrany kultúrneho dedičstva
* ekonomická návratnosť investícií

Predmet má za cieľ predstaviť ekonomické aspekty ochrany pamiatok, ktoré sú jedným z nevyhnutných východísk na realistické a komplexné riešenie problémov pamiatkovej starostlivosti; oboznámiť s rôznymi možnosťami financovania ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, hlavne so zameraním na stimuláciu súkromných investícií, ktoré môžu prispieť k zachovaniu širšieho spektra kultúrneho dedičstva.

Manažment kultúrneho dedičstva

* politiky, organizácia a prístupy k pamiatkovej starostlivosti
* marketing a manažment kultúrneho dedičstva
* účasť verejnosti v procese ochrany kultúrneho dedičstva
* úloha neziskových organizácií v procese ochrany kultúrneho dedičstva
* kultúrny turizmus
* interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva

Predmet prezentuje rôzne politiky a prístupy k ochrane kultúrneho dedičstva vo vybraných krajinách, zdôrazňujúc dôležitosť efektívneho manažmentu kultúrneho dedičstva ako kľúčového nástroja jeho trvalého udržania; predstavuje kultúrne dedičstvo ako trhovú komoditu v oblasti miestneho rozvoja; poukazuje na dôležitosť posilňovania povedomia o kultúrnych hodnotách a zapájanie verejnosti do ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Doplnkové aktivity
Prax v reštaurátorských ateliéroch v Levoči
Exkurzie na Slovensku
Exkurzie v zahraničí
Odborná prax v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levoči dáva študentom možnosť zúčastniť sa práce odborníkov pri obnove kamenných a drevených architektonických prvkov a maľby. Exkurzie programu sa každoročne menia; najčastejšie sa sústreďujú na metódy a techniky ochrany a obnovy pamiatok a na rehabilitáciu historických sídel.

Lektori
Prednášky zabezpečujú významní slovenskí a zahraniční odborníci - špičkoví experti, pôsobiaci zväčša na partnerských inštitúciách.

Zoznam hlavných lektorov

* Bauerová, Zuzana – ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
* Borley, Lester - Europa Nostra, Edinbourgh, Veľká Británia
* Boŕutová, Dana – Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
* Burman, Peter – National Trust for Scotland, Veľká Británia
* Cassity, Pratt - School of Environmental Design, University of Georgia, Athens, USA
* Dower, Michael - Countryside and Community Research Unit, Cheltenham and Gloucester College, Veľká Británia
* Draye, Anne Mie - Catholic University of Leuven/University of Limburg, Belgicko
* Dudáš, Miloš – Pamiatkový úrad, Žilina, Slovensko
* Dvoŕáková, Viera - Pamiatkový úrad, Bratislava, Slovensko
* Fabián, Pavol – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko
* Fridén, Bertil - Chalmers University of Technology, Göteborg, Švédsko
* Gašparík, Jozef – Stavebná fakulta, Sloveneská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
* Gerát, Ivan - ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
* Griffin, Jonathan - Britain Abroad Task Force, Ministerstvo zahraničných vecí, Londýn, Veľká Británia
* Hody, Eva - Austrian Federal Office for the Care of Monuments, Viedeň, Rakúsko
* Holčík, Štefan - SNM-Archeologické múzeum, Bratislava, Slovensko
* Horanská, Erika - Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, Slovensko
* Horanský, Peter – Mestský pamiatkový úrad, Bratislava, Slovensko
* Hueber, Friedmund – Technická univerzita, Viedeň, Rakúsko
* Hylkema, Ubbo - Hylkema Consultants BV, Utrecht, Holandsko
* Jeleniewski, Max – Magistrát mesta Rotterdam, Rotterdam, Holandsko
* Keppl, Julián – Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
* Kilián, Jaroslav - Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, Slovensko
* Krekovič, Eduard – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
* Krcho, Ján - Slovenská technická univerzita, Košice, Slovensko
* Laconte, Pierre - Foundation for the Urban Environment, Brusel, Belgicko
* Lichardus, Svetozár - Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
* Makýš, Oto - Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
* Matoušková, Kamila – Ministerstvo regionálneho rozvoja, Praha, Česká republika
* Moravčíková, Henrietta – ústav architektúry a stavebného inžinierstva, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
* Myklebust, Dag - Directorate for Cultural Heritage, Oslo, Nórsko
* Neuwirth, Franz - Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture, Viedeň, Rakúsko
* Rajniak, Ján – nezávislý stavebný inžinier, Bratislava, Slovensko
* Scharnholz, Lars - Brandenburg University of Technology Cottbus, Nemecko
* Schmidt, Leo - Brandenburg University of Technology Cottbus, Nemecko
* Spiegler, Arthur - ECOVAST, Viedeň, Rakúsko
* Strike, James - nezávislý architekt, Londýn, Veľká Británia
* Štulc, Jozef - State Institute for Monument Care, Praha, Česká republika
* Urlandová, Andrea - Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovensko
* Van Balen, Koenraad - Civil Engineering Dpt., Catholic University of Leuven, Belgicko
* Van Brederode, Emil - National Contact Monuments Foundation, Amsterdam, Holandsko
* Vlčko, Ján – Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
* Winkler, Gábor - University of Sopron, Maďarsko