EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Cieľom projektu PARTNERI PRE DEDIČSTVO je zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania kultúrnej krajiny malokarpatského regiónu a zlepšenie využitia jeho kultúrno-historického potenciálu.

Projekt má zámer prostredníctvom cieleného šírenia informácií, odborných školení, technickej asistencie a aplikovaného výskumu šíriť porozumenie a podporu pre kultúrne a prírodné hodnoty malokarpatského regiónu s úmyslom zachovania týchto hodnôt pre budúce generácie.

Vytváraním partnerstiev s organizáciami a jednotlivcami v regióne a realizáciou atraktívnych aktivít, ako aj poskytovaním presvedčivých príkladov chceme verejnosti priblížiť možné spôsoby zachovávania, využívania a zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva malokarpatského regiónu.

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY

Ocenenie za príkladnú obnovu

Prezentácia stavebno-historického vývoja objektov

Svätojurský náučný chodník


PARTNERI PROJEKTU:

                                                  

 

HISTÓRIA A POZADIE VZNIKU PROJEKTU

AINova pôsobí v malokarpatskom regióne od roku 1997. Za toto obdobie bol odborný tím inštitúcie často konfrontovaný s reálnymi potrebami a praktickými otázkami zo strany obyvateľov i samospráv v regióne. Spektrum otázok obsahovalo problémy týkajúce sa jednak údržby historických konštrukcií a remeselných detailov jednotlivých objektov, ale i manažmentu rozvoja miest a obcí. Sú to teda problémy týkajúce sa technickej asistencie pri obnove historických objektov, no i hľadania možností ako zmierniť postupujúcu degradáciu vinohradníckej krajiny na úkor novej, intenzívne sa rozvíjajúcej bytovej zástavby. Práve tieto podnety a konkrétne problémy boli východiskom pri definovaní cieľov a obsahu projektu Partneri pre dedičstvo.

Projekt Partneri pre dedičstvo je výsledkom dlhodobej činnosti mimovládnej organizácie AINova, ktorá sa zaoberá vzdelávaním i problematikou ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva. AINova tento projekt, v nadväznosti na svoje predchádzajúce aktivity, zahájila v roku 2007 v spolupráci s Dolnorakúskou vládou (oddelenie NÖ Gestalten - Rozvoj Dolného Rakúska)
a so Združením miest a obcí Malokarpatského regiónu. Projekt prebieha za podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Finančne projekt podporili Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Rakúske kultúrne fórum a Nadácia Tatra banky.

Projekt bol oficiálne zahájený a širokej verejnosti predstavený výstavou „Spoločné dedičstvo
v regiónoch stredného Dunaja“, ktorej vernisáž sa uskutočnila v Informačnom centre vo Svätom Jure 1.3.2007. Výstava zachytáva v pôsobivej a ľahko čitateľnej forme hodnoty historického stavebného fondu a kultúrnej krajiny spätej s fenoménom vinohradníctva a vinárstva,
v cezhraničnom regióne Slovensko-Rakúsko-Maďarsko. Tradičná architektúra, urbanizmus vidieckych sídel, formy využitia krajiny i stavebné detaily, ktoré sú tu zdokumentované, vytvárajú jedinečný a nenahraditeľný systém s veľkým kultúrno-historickým potenciálom. Autorkou výstavy je bývalá študentka AINovy, rakúska architektka Eva Hody.