EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

AINova sa stala víťazom verejného obstrávania na spracovanie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020. Popri oddelení ORKD sa na tvorbe dokumentu podieľala česká konzultačná spoločnosť Berman Group, s.r.o., ktorá je dlhodobým partnerom AINovy.

Základným cieľom PHSR Hlavného mesta SR Bratislavy ako kľúčového strategického
a rozvojového dokumentu v strednodobom horizonte je analýza hospodárskych a sociálnych daností a potrieb Bratislavy a definovanie príslušných cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju Bratislavy s ohľadom na potreby občanov hlavného mesta. Spracovanie dokumentu prebiehalo
v súlade s metodikou vypracovanou špeciálne pre potreby hlavného mesta, procesom participatívneho plánovania. V súlade s metodikou boli integrálnou súčasťou spracovania PHSR orgány mesta, poslanecké komisie, poslanecké kluby, Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy, mestské časti, mestské organizácie, zástupcovia štátnych inštitúcií, verejného, súkromného a tretieho sektora, občianske iniciatívy.
V roku 2009 bola v spolupráci s prizvanými odborníkmi zrealizovaná analytická etapa plánovania. Verejná prezentácia výsledkov a záverov analytických prác bola prvou aktivitou v rámci participatívneho plánovacieho procesu. Prezentácia výstupov analýz z oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky, priestorového rozvoja, infraštruktúry, životného prostredia a celkovom postavení Bratislavy, mala za cieľ umožniť širokú diskusiu a vyvodiť závery pre plánovaciu časť procesu, najmä pre rozhodnutie o strategických témach. Popri analytickom spracovávaní dostupných dokumentov a tvorbe čiastkových analýz boli identifikovaní relevantní partneri a dotknuté subjekty (stakeholder analýza), ktorí sú dôležití z hľadiska rozvoja hlavného mesta a z hľadiska spracovania a prerokovania PHSR. Oslovení boli zástupcovia relevantných ministerstiev, ústredných štátnych orgánov, miestnej štátnej správy, vedeckej, vzdelávacej a odbornej sféry, ďalších verejných subjektov, zamestnávateľov, zástupcovia združení podnikateľov podľa jednotlivých sektorov, mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív a pod. So žiadosťou
o spoluprácu pri tvorbe PHSR boli oslovené všetky mestské časti a Bratislavský samosprávny kraj. V októbri 2009 bola založená bola tzv. hlavná plánovacia skupina, členovia ktorej sformulovali strategické témy rozvoja.
Strategické témy boli vybrané s ohľadom na celkové strategické zameranie programu rozvoja, ako napríklad zlepšenie konkurenčného postavenia Bratislavy voči najbližším veľkým mestám, ale aj na riešenie kľúčových sociálnych a hospodárskych potrieb Bratislavy. Zvolené boli témy, ktoré sú navzájom previazané, nie sú medzi nimi jednoznačné hranice, zahŕňajú ekonomické aj sociálne aspekty: Bratislava – nadregionálne centrum; znalostná ekonomika; kvalita života
a ľudské zdroje; kvalita životného prostredia a mestského priestoru; doprava a technická infraštruktúra; správa a riadenie mesta. Následne boli vytvorené pracovné skupiny pre tvorbu vízie mesta, analýzu vnútorných silných a slabých stránok, analýzu vonkajších faktorov
a rozpracovanie jednotlivých strategických tém do strategických cieľov, priorít a opatrení.

PHSR bolo ukončené v júni 2010 schválením v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.