EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rovinka

AINova - pracovná skupina ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva ešte v roku 2007 vyhrala verejné obstarávanie na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Rovinka. Práce na dokumente boli zahájené vo februári 2008, pričom pri jeho tvorbe bola použitá kombinovaná metóda expertného spracovania a zapojenia miestnych kľúčových aktérov rozvoja. V procese spracovania boli analyzované socio-ekonomické charakteristiky obce, uskutočnili sa riadené rozhovory s vybranými zainteresovanými subjektmi a volenými zástupcami obce. Formulovaná bola strategická vízia, hlavné oblasti rozvoja a v rámci nich globálne a špecifické ciele a opatrenia. V obci boli ako kľúčové oblasti rozvoja identifikované stavebný rozvoj, fyzická infraštruktúra pre kvalitu života a posilňovanie spolupatričnosti.
Záverečný dokument PHSR bol odovzdaný v októbri 2008 a schválený miestnym zastupiteľstvom obce Rovinka.