EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Podmienky prihlásenia do súťaže

 • Prihlásiť objekt/súbor stavieb (ďalej iba ako objekt) do súťaže môže vlastník alebo správca objektu, prípadne projektant alebo realizátor obnovy so súhlasom majiteľa alebo správcu.
 • Prihlásiť možno tak súkromný ako aj verejný objekt historického stavebného fondu (postavený do roku 1950), ktorý bol dobre udržiavaný, prešiel obnovou, bol opravený a/alebo revitalizovaný.
 • Objekt je možné prihlásiť prostredníctvom zaslania základných informácií: identifikačné údaje, stručný popis objektu a jeho funkcie ako aj popis vykonaných prác obnovy (v rozsahu max. 1 normostrany textu) a fotodokumentáciu objektu. Podklady je potrebné zaslať na adresu sekretariátu ceny v digitálnej alebo tlačenej podobe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností je možné kontaktovať sekretariát Ocenenia, viď nižšie.
 • Objekty budú po doručení návrhu na prihlásenie a po kontaktovaní majiteľa alebo správcu navštívené povereným pracovníkom AINovy.
 • Prihlásené objekty budú posudzované odbornou komisiou v dvojstupňovom hodnotení. V prvom stupni budú hodnotené zaslané prihlášky objektov s prílohami. Vybrané objekty postúpia do druhého stupňa a budú následne prezentované na internetovej stránke AINovy.
 • Ocenenie za príkladnú obnovu má dve kategórie, v ktorých budú prihlásené objekty súťažiť: „Ocenenie verejnosti“ a „Ocenenie odbornej poroty“.
 • V kategórií „Ocenenie verejnosti“ prebehne hlasovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky www.ainova.sk/ocenenie a zvíťazí objekt s najvyšším počtom hlasov.
 • V kategórií „Ocenenie odbornej poroty“ porota osobne navštívi vybrané objekty a rozhodne o udelení ocenení.
 • Víťazné objekty v každej z kategórií budú ocenené plaketou a čestným diplomom, ktorý prevezme majiteľ alebo správca objektu pri príležitosti slávnostného vyhodnotenia Ocenenia za príkladnú obnovu.
 • Udelenie Ocenenia za príkladnú obnovu nezakladá právny nárok na poskytnutie finančnej odmeny.
 • Objekty je možné prihlásiť počas celého roka, vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie ceny prebieha vždy v závere roka v priestoroch Academie Istropolitany Novy/Informačnom centre vo Svätom Jure.

Obsah prihlášky (radi ju pripravíme v spolupráci s Vami):

 • Identifikačné údaje objektu (poštová adresa)
 • Kontaktné údaje na vlastníka, správcu
 • Stručný popis objektu, funkčného využitia a prác obnovy (max. 1 normostrana textu)
 • Fotodokumentácia (5 - 10 ilustračných záberov, prípadne i zábery objektu pred obnovou)
 • Autor/i projektu 
 • Dodávateľ
 • Obdobie realizácie obnovy
Objekty prihlásené do súťaže budú hodnotené na základe nasledovných kritérií:
 • Harmonické pôsobenie obnovy, adaptácie objektu
 • Kvalita prevedenia prác obnovy a remeselných detailov.
 • Zachovanie pôvodných detailov a konštrukcií.
 • Použitie materiálov a technológií obnovy
 • Benefity vyplývajúce z obnovy pre lokálnu komunitu a prezentáciu objektu širokej verejnosti
Projekty príkladnej obnovy chcú dať podnet na zamyslenie, poskytnúť kreatívne nápady ďalším stavebníkom, a tiež oceniť snahu o zachovanie a obnovu pre región typického, nie vždy pamiatkovo chráneného stavebného fondu.

SEKRETARIÁT OCENENIA:

Ing. arch. Michal Škrovina
E-mail: michal.skrovina(at)ainova.sk, bhcd(at)ainova.sk
Tel: 02/4497 0449 až 453

Helena Bakaljarová
E-mail: hela.bakaljarova(at)ainova.sk, bhcd(at)ainova.sk
Tel: 0903/242 448

Academia Istropolitana Nova (AINova)
Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva
Prostredná 47/A
900 21 Svätý Jur