EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Ambasádorská škola EP


Podmienky účasti škôl na programe

Do programu sa môže prihlásiť každá stredná škola. Odborná komisia robí po uzávierke prijímania prihlášok výber z prihlásených tak, aby boli v  zostave zúčastnených škôl  adekvátne zastúpené rôzne druhy a typy škôl, so sídlom v rôznych regiónoch Slovenskej republiky.Významným faktorom výberu je aj osobná motivácia záujemcov o účasť v programe.

Každý školský rok, počas trojročného trvania programu, sa počíta so zapojením cca 15 nových škôl. Všetky zapojené školy ostávajú súčasťou programu po celý čas.

Úlohou učiteľa alebo učiteľky vybranej školy je pôsobiť ako senior ambasádor alebo senior ambasádorka Európskeho parlamentu (ďalej “EP”). Žiačky a žiaci, ktorí o aktivity prejavia záujem a aktívne sa ich zúčastňujú, uchádzajú sa tým o získanie osvedčenia - junior ambasádor/junior ambasádorka EP. V škole spoločne vytvárajú informačné miesto o EÚ, ktoré  sprostredkúva poznatky prostredníctvom brožúr, internetových odkazov a pod. Každý rok senior ambasádori a ambasádorky, spolu so žiačkami a žiakmi  ich školy zorganizujú niekoľko aktivít súvisiacich s EÚ. Vyvrcholenie aktivít sa očakáva najmä v rámci osláv 9. mája - Dňa Európy.

Školy, ktoré sa chcú zapojiť do programu, vyplnia a odošlú prihlášku, v ktorej uvedú aspoň jedného senior ambasádora alebo senior ambasádorku EP (učiteľ, učiteľka, maximálne však 2 osoby). Učitelia a učiteľky z vybraných škôl budú informovaní o rozhodnutí odbornej komisie a pozvaní na odborné školenie do Bratislavy, ktoré je zamerané najmä na: vyučovacie moduly o EÚ a EP v kontexte školského vzdelávacieho programu, motiváciu a spôsob výberu ambasádorských žiačok a žiakov, prípravu aktivít, podmienky získania osvedčení a samotnej EPAS plakety. Učiteľky a učitelia si na školení pripomenú aj základné fakty o EÚ.

Školy zúčastnené v programe dostávajú učebný materiál a majú priestor na výmenu najlepších postupov.

Žiaci a žiačky sa môžu s vedomosťami, ktoré získali, podeliť s ďalšími spolužiakmi a spolužiačkami vo svojom ročníku, triede alebo škole. Ako to spravia, je na nich! Môžu za to získať titul junior ambasádorky a junior ambasádora EP a škola ich môže primerane motivovať.

Školy, ktoré sa úspešne zapoja do programu, získavajú certifikát a plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Skupine junior ambasárodov a junior ambasádoriek školy, ktorá bude v danom ročníku vyhodnotená ako najlepšia, bude ponúknutá cesta do Štrasburgu v rámci programu Euroscola alebo v rámci Európskeho stretnutia mládeže (EYP - European Youth Event). Senior ambasádori a ambasádorky tejto školy budú pozvaní na odborný seminár do Bruselu alebo Štrasburgu.

Druhý ročník (2017/2018) 3-ročného programu sa začal úvodným stretnutím účastníkov s úspešnými senior ambasádormi a ambasádorkami z prvého ročníka a tiež s organizátormi programu. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave 29.9.2017.

Školy, koré sa chcú prihlásiť do posledného, tretieho ročníka programu, majú možnosť tak urobiť počas celého školského roka 2017/2018.

Uzávierka prijímania prihlášok je 25. jún 2018.

Adresa na zasielanie prihlášok: es@ainova.sk (Marta Jendeková)

Uchádzajte sa o šancu byť školou s titulom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu!

Vo Svätom Jure 12.6.2018

Prihláška (Word)