EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


Poslanie

Občianske združenie AINova bolo založené v roku 1996 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stanovy občianskeho združenia sú zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-11957-3. Orgánmi OZ je Valné zhromaždenie, správna rada, sekretariát a výkonná riaditeľka (Stanovy AINova)

AINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v EÚ. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé programy aj krátkodobé vzdelávacie kurzy pre účastníkov zo štátneho a verejného sektora, ako aj pre rôzne profesijné skupiny. Od svojho založenia v roku 1996 presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu, a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

AINova sa hlási k demokratickým hodnotám a svojimi aktivitami prispieva k budovaniu občianskej spoločnosti. Piliermi inštitúcie sú flexibilita, transparentnosť, spoľahlivosť a efektivita.

AINova napĺňa svoje poslanie organizovaním celoživotného vzdelávania, zapájaním sa do aplikovaného výskumu a poskytovaním konzultačných služieb. Všetky aktivity sprístupňuje širšej odbornej verejnosti.

Celoživotné vzdelávanie je organizované formou špecializovaných programov v oblasti ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, európskych štúdií, a verejnej politiky, ale aj vo forme krátkodobých kurzov, e-vzdelávania, seminárov, konferencií a workshopov. Význam celoživotného vzdelávania vzrástol po prijatí Lisabonskej stratégie pre Slovensko. Programy a vzdelávacie kurzy majú akreditáciu celoživotného vzdelávania udelenú Ministerstvom školstva SR.

Ďalej AINova pripravuje školenia a konzultácie, ktoré sú zacielené na riešenie praktických problémov verejnej politiky a miestneho rozvoja: napr. príprava strategických plánov a manažment územia, využitie štrukturálnych fondov a iných fondov EÚ pre rozvoj regiónu, príprava a manažovanie projektov.

Zároveň s odbornými školeniami sa venuje aj rozvíjaniu a propagácii nových foriem vzdelávania, najmä e-vzdelávania.

Odborné programy a školenia prebiehajú v slovenskom aj v anglickom jazyku. Kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ďalších jazykov patria tiež do portfólia AINovy.