EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Príprava a riadenie projektov

Modul B/ Implementácia projektu

Cieľová skupina
Vzdelávací program je určený:
• projektovým manažérom v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa:
• riaditeľom ZŠ, stredných škôl, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov
• vysokoškolským učiteľom zapojeným do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
• pracovníkom samospráv na rôznych oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy
• pracovníkom štátnej správy, ktorí sa zaoberajú manažovaním európskych fondov (programovanie)
• strednému a nižšiemu manažmentu v malých a stredných podnikoch
• vo všeobecnosti pre každého záujemcu, ktorý si chce osvojiť metódu efektívneho manažmentu s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
• vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať si svoje zručnosti
• bežná skupina vo vzdelávacom programe má max. 15 členov

Obsah modulu
Modul má 24 hodín a  je rozdelený na nasledovné témy:

B1/ Regionálna politika EÚ, Stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec, Programové obdobie 2014–2020, operačné programy, tematické ciele
B2/ Prehľad prípravy projektu – zhrnutie základných informácií z Modulu A (analytická a plánovacia fáza projektu)
B3/ Prehľad dokumentov potrebných k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následné podpísanie zmluvy s riadiacim orgánom (RO) a dokumenty pre prijímateľov NFP, príručka pre prácu na ITMS portáli,  usmernenia RO, príručka pre prijímateľa NFP, príručka pre finančné riadenie projektu a manuál publicity
B4/ Manažment projektu, projektový tím 
B5/ Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov
B6/ Diseminácia výsledkov projektu, využívanie (exploatácia) výsledkov projektu -udržateľnosť výsledkov projektu
B7/ Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele výstupov, výsledku, a dopadov, organizovanie monitorovacích návštev, príprava monitorovacích správ
B8/ Stanovenie typu platby, pravidlá vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb
B9/Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia (ukážka hodnotiacej správy)
B10/ Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch

Vzdelávací program je postavený na teoretických prednáškach, aplikácii teórie na praktických príkladoch, na diskusiách, práci v skupinách a prezentácii výsledkov. Účastníci si jednotlivé kroky prípravy projektov vyskúšajú priamo na svojich projektových zámeroch. Časť kurzu je vyčlenená na vyhľadávanie výziev na internete, prácu s prípravou konkrétnych žiadostí o nenávratný finančný príspevok a na diskusiu o aktuálnych možnostiach čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ resp. z iných zdrojov.

Lektorky: PhDr. Zuzana Štefániková, Mgr. Katarína Cigánová

Miesto konania kurzu:
Kurz prebieha v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra TU na Jedlíkovej 7 v Košiciach a v priestoroch AINovy na Prostrednej 64 vo Svätom Jure. Účastníci kurzu majú k dispozícií dobre vybavenú seminárnu miestnosť. Stravovanie a ubytovanie je možné vybaviť v okruhu 10 minút chôdze.

Cena kurzu je 210 EUR na účastníka a zahŕňa: študijné materiály v tlačenej forme, študijné materiály a dokumenty na CD a občerstvenie počas kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka. V prípade, že máte záujem o školenia uzavretej skupiny cca 10-15 ľudí, alebo vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ sa cena kurzu upraví podľa konkrétnych podmienok a vzájomnej dohody.

Program
Prihláška