EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

Na základe výzvy EK pripravila AINova jednodňový (8-hodinový) vzdelávací kurz „PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+/Kľúčová akcia 2“ šitý na mieru pre tých záujemcov, ktorí pripravujú projektovú žiadosť o dotáciu. Na európskej úrovni program manažuje európska agentúrou EACEA http://eacea.ec.europa.eu/, ktorá sa venuje financovaniu projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, audiovízie, občianstva a dobrovoľníctva z európskych fondov. Na Slovensku program ERASMUS+ zastrešuje SAAIC www.erasmusplus.sk.

Cieľom kurzu je vyškoliť záujemcov o vypracovanie žiadosti o grant z Programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 2/ Strategické partnerstvá a tak zvýšiť kvalitu pripravených žiadostí. Program Erasmus+ má svoje vlastné postupy a požiadavky na vypracovanie žiadosti.
Cieľové skupiny sú:
- pracovníci v neziskových organizáciách občianskej spoločnosti, kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné organizácie, združenia partnerských miest, dobrovoľníci;
-vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia a profesori, zamestnanci inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, školitelia a profesionáli v podnikoch;
- učni a študenti odborného vzdelávania, profesionáli a školitelia odbornej prípravy, zamestnanci organizácií, ktoré sa venujú počiatočnému odbornému vzdelávaniu, školitelia a profesionáli v podnikoch;
- vedúci pracovníci škôl, školskí učitelia a školskí zamestnanci, žiaci zúčastňujúci sa na predškolskom, základom a stredoškolskom vzdelávaní;
-členovia organizácií vzdelávania dospelých, školitelia, zamestnanci a študenti zúčastňujúci sa na vzdelávaní dospelých;
- mladí ľudia vo veku od 13 do 35 rokov, pracovníci s mládežou, členovia organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže;
- profesionáli a dobrovoľníci v oblasti športu, športovci a tréneri.

Štruktúra kurzu
8,30 – 10,00 hod
Ciele programu ERASMUS+ na obdobie 2014-2020, ich prepojenie na stratégiu Európa 2020, strategický rámec Vzdelávanie a odborná príprava 2020, Získavanie nových zručností – nové príležitosti pre dospelých 2016. Vyhľadávanie informácií na internete a orientácia v základných dokumentoch programu ERASMUS+, orientácia Príručkou pre žiadateľov.

10,30 – 12,30 hod
Inštruktáž k vyplneniu žiadosti o grant v rámci schémy KA2, detailný prehľad všetkých častí žiadosti s vysvetlením. Cvičenie: vyplnenie vybranej časti žiadosti - skupinová práca. Vyhodnotenie cvičenia/diskusia s účastníkmi školenia

13,30 – 15,00 hod
Vypracovanie rozpočtu projektu, systém finančného riadenia.

15,30 – 16,30 hod
Podanie projektu on-line, záverečná diskusia.

Pripravovaný kurz vám poskytne odpovede na otázky FORMÁLNEHO CHARAKTERU:
• aké sú hlavné ciele financovania programu Erasmus+/KA2
• kto sa môže zapojiť do projektu
• aké sú podmienky zapojenia sa do projektov
• kde nájdeme relevantné informácie
• ako získame partnerov a pod.,
ale najmä na otázky týkajúce sa kvality PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI:
• ako vypracujeme žiadosť
• ako zdôvodníme, náš projektový zámer
• čo je európska pridaná hodnota
• čo je to Európsky plán rozvoja
• ako si pripravíme plán diseminácie informácií
• ako zostavíme rozpočet
• ako sa podáva projekt on-line a pod.

Školenie prebieha v priestoroch AINovy, Prostredná 64, 900 21 Svätý Jur .

Cena kurzu je 70 EUR/osobu.

Záujemci o kurz sa môžu prihlásiť zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu zuzana.stefanikova(at)ainova.sk do 5.2. 2018.

Prihláška