EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Regional

                       

http://www.regionalproject.eu/index_sk.php?lang=sk

Projekt REGIONAL - Porovnávacia analýza regionálnych politík vzdelávania dospelých
Názov správy Európskej komisie „Pozor na medzeru (Mind the Gap), nerovnosť vo vzdelávaní naprieč regiónmi EÚ“ (sept. 2012), využíva slovnú hru s varovaním, ktorým sa upozorňujú napr. cestujúci v metre na nebezpečnú medzeru medzi nástupišťom a dvermi vlaku. Správa konštatuje v rámci EÚ veľké regionálne disparity, v zmysle účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní . Európske inštitúcie identifikovali kľúčovú úlohu regiónov pri formulovaní príslušných politík a programov, rovnako ako pri implementácii stratégie vzdelávania dospelých, ako aj pri dohľade nad službami a možnosťami, ktoré sú v tejto oblasti k dispozícii. Poznanie, že „prekážky v účasti jednotlivcov, môžu súvisieť s nesprávnou politikou“, obrátilo pozornosť na úlohu regionálnych tvorcov politiky. Pričom pre regionálne nerovnosti je kľúčovým odkazom spomínanej správy poznanie, že „strategické riešenia v oblasti vzdelávanie dospelých musia byť skôr šité na mieru ako všeobecne platné“.

Projekt REGIONAL uskutoční porovnávaciu analýzu politík vzdelávania dospelých (VD) za účelom pomôcť tvorcom tejto politiky na regionálnej úrovni v rôznych častiach EÚ. Pomoc sa má týkať efektívnejšej formulácie, implementácie a tiež financovania tejto politiky. Za týmto účelom projekt posúdi tvorbu, implementáciu a financovanie VD v minimálne 16 regiónoch v rámci 6 krajín EÚ.
Cieľom REGIONALu je
1) Identifikovať na regionálnej úrovni faktory, ktoré napomáhajú, a ktoré prekážajú pri úspešnej realizácii politiky VD;
2) Uskutočniť porovnávaciu analýzu iniciatív v oblasti politiky VD;
3) Vyvodiť kľúčové faktory úspešnosti politiky VD na regionálnej úrovni.

Hlavnými výstupmi projektu sú
A) Profily 6 krajín, v ktorých sa výskum realizuje;
B) Porovnávacia analýza regionálnej politiky VD v 16 regiónoch 6 krajín;
C) Súbor „nástrojov“ na podporu politiky VD v šiestich jazykových mutáciách.
Súčasťou projekt REGIONAL je aj diseminácia a exploatácia týchto výstupov po celej Európe so zámerom osloviť minimálne 1675 priamych cieľových skupín počas trvania projektu a 400 ďalších potenciálnych odberateľov.

Projekt REGIONAL realizuje konzorcium 7 európskych partnerov, ktorí zastupujú EÚ 15, EÚ 27 a kandidátske krajiny a zároveň sú reprezentantmi verejného sektora, súkromného sektora, akademickej obce a tretieho sektora.

Členmi konzorcia sú:
P1. Niedersächsischer Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. (Nemecko),
P2. National Labour Office of the Republic of Hungary,
P3. Associazione per lo sviluppo dell