EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Správa bytového fondu na Slovensku

Nasledujúce školenie plánujeme na jar 2020.

Aktuálne informácie nájdete TU.

INFORMÁCIE K OBSAHU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Realizátor a manažér vzdelávacieho programu:
Academia Istropolitana Nova (AINova) je mimovládna nezisková organizácia založená v roku 1996. AINova sa už viac ako 15 rokov venuje najmä tvorbe a realizácii vzdelávacích programov a kurzov, ktoré reflektujú celospoločenské potreby a tiež aktuálne požiadavky vybraných cieľových skupín.
Viac na www.ainova.sk.

Odborný garant programu:
Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.; generálna riaditeľka Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja;
MDVRR SR / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Poradná skupina programu:
MDVRR SR / Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MF SR / Ministerstvo financií Slovenskej republiky
SZBD / Slovenský zväz bytových družstiev
ZBHS / Združenie bytového hospodárstva na Slovensku
ZSVB / Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
IB / Inštitút bývania, o. z., Slovensko
SvF STU / Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity
SKSI / Slovenská komora stavebných inžinierov
ZpPOBD / Združenie pre podporu obnovy bytových domov
ZMOS / Združenie miest a obcí Slovenska
PSS, a. s. / Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Slovensko
AG-Expert, s. r. o. - správcovská spoločnosť

Profil absolventa:
Absolvent získa vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov.
Zvláštny dôraz je kladený na získanie praktických vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, obnovy a modernizácie bytového fondu, úspešnej komunikácie s klientmi/obyvateľmi bytových domov a celkove zvyšovania kvality správy.

Ako vznikal nový vzdelávací program:
Program vznikal v úzkej spolupráci s jeho budúcimi odberateľmi, ktorí sú reprezentovaní najmä tromi „strešnými“ organizáciami správcov - zväzom bytových družstiev (SZBD); združením mestských a súkromných správcovských spoločností (ZBHS) a združením spoločenstiev vlastníkov bytov (ZSVB). Menované organizácie spolu s ďalšími kľúčovými aktérmi boli súčasťou Poradnej skupiny programu. Vzdelávací program zohľadnil aj výstupy dvojročného medzinárodného výskumného projektu Analýza efektívnosti spravovania bytov v SR, ktorý AINova realizovala vďaka finančnej podpore nemeckého Spolkového ministerstva pre dopravu, výstavbu a bývanie, rakúskeho Spolkového ministerstva hospodárstva a práce, a tiež Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Prvej stavebnej sporiteľne. Správa z projektu je dostupná na internetovej stránke AINovy (http://www.ainova.sk/sk/sprava-bytoveho-fondu-v-sr/).

Cieľová skupina:
Program je určený najmä pracovníkom spoločností, ktoré sa venujú správe bytového fondu na Slovensku (stavebné bytové družstvá; mestské alebo súkromné správcovské spoločnosti). Program je tiež určený predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a aj iným relevantným subjektom, ktoré sú zapojené do prevádzky, údržby a opráv bytových domov a tiež do procesu ich obnovy a modernizácie.

Finančná podpora/donori:
Tvorbu a realizáciu vzdelávacieho programu na AINove finančne podporila Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá je v súčasnosti partnerom projektu. Za finančnú podporu ďakujeme tiež poisťovni UNIQA. 

Pilotný kurz v rozsahu 102 vyučovacích hodín prebiehal od februára do júna 2013. Podľa záujmu je realizovaný raz až dva razy ročne. Doteraz bolo vyškolených takmer 100 pracovníkov správcovských organizácii. Je plánované vyškolenie minimálne jedného pracovníka najmä tých organizácií, ktoré na tvorbe kurzu spolupracovali, spolu je to cca 160 organizácií (bytových družstiev alebo správcovských spoločností).