EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Vzdelávací program „Príprava a riadenie projektov“

Manažment projektov sa vďaka využívaniu európskych štrukturálnych a investičných fondov stal bežnou praxou aj na Slovensku. Stále viac ľudí je zapojených do prípravy a implementácie projektov, ktoré môžu byť financované zo štrukturálnych fondov, z Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho podporného fondu, ale aj z eurofondov centrálne manažovaných z Bruselu. Tie sa na Slovensku využívajú najmenej.

Manažment eurofondov si vyžaduje špecifické vedomosti a zručnosti. Vzdelávací program „Príprava a riadenie projektov“ ponúka potrebné vedomosti z oblasti projektového riadenia metódou logickej matice a praktické skúsenosti z prípravy a implementácie projektov. Účastníci vzdelávacieho programu sa dozvedia všetky dostupné informácie spojené s novým programovým obdobím 2014-2020.

Manažment medzinárodných projektov si vyžaduje aj dobrú znalosť angličtiny, nemčiny, či francúzštiny, v ktorých sú projekty najčastejšie pripravované. Odborná terminológia spojená s riadením projektov je veľmi špecifická  v každom jazyku. AINova poskytuje vzdelávanie v projektovom riadení aj v anglickom jazyku vrátane odbornej terminológie.


CIEĽOVÉ SKUPINY

Vzdelávací program je zacielený na manažérov a administrátorov projektov, finančných manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí sa zaoberajú prípravou a implementáciou európskych projektov.

• projektovým manažérom v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa
• riaditeľom ZŠ, stredných škôl, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov
• vysokoškolským učiteľom zapojeným do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
• pracovníkom samospráv na rôznych oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy
• pracovníkom štátnej správy, ktorí sa zaoberajú manažovaním európskych fondov (programovanie)
• pre stredný a nižší manažment v malých a stredných podnikoch
• vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý si chce osvojiť metódu prípravy projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
• vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať svoje zručnosti
• bežná skupina vo vzdelávacom programe má max.15 členov

PROGRAMY EÚ

Kurz je zameraný najmä na prípravu projektov v rámci
• Štrukturálnych fondov – ESF a EFRR
• Európskeho pôdohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
• Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo
• Programov výkonnej agentúry EACEA pre vzdelávanie (ERASMUS+), audiovizuálnu oblasť a kultúru
• Programov Európskej teritoriálnej spolupráce
• Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
• Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce (Švajčiarsky finančný mechanizmus)
• Programu SlovakAid
• a iné.


TRVANIE VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Obsah vzdelávacieho programu je dosť rozsiahly, spolu ho tvorí 52 vyučovacích hodín. Pre ľahšie pochopenie je vhodné program štrukturovať do menších tematických celkov, preto je program rozdelený na 2 moduly:
Modul A – Príprava projektovej žiadosti – vypracovanie projektov metodikou logickeho rámca, 28 hod./3,5 dňa
Modul B – Implementácia projektu, 24 hod./ 3 dni
Uvedené dva moduly predstavujú dva základné tematické celky - príprava projektov a implementácia projektov. Každý tematický celok sa ešte ďalej vnútorne člení na niekoľko tém. Moduly je možné absolvovať aj samostatne.Tí záujemcovia o problematiku riadenia projektov, ktorí ju chcú absolvovať celú sa zúčastnia na obidvoch moduloch. Moduly je možné organizovať samostatne aj s určitým časovým odstupom, čím sa pre účastníkov vytvorí priestor pre získanie praktických skúseností.

OSVEDČENIE

Úspešní účastníci vzdelávacieho programu obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

OBSAH

Vzdelávací program je orientovaný na poskytnutie potrebných informácií pre prípravu a implementáciu projektov. Účastníci kurzu získajú najnovšie informácie a na praktických príkladoch si vyskúšajú tieto kroky:

úvod do programového obdobia 2014-2020

formulácia projektového zámeru
vyhľadanie konkrétnej výzvy a relevantných dokumentov na internete (OP, PM, Príručka pre žiadateľa, Žiadosť o NFP, strategické dokumenty)
vyplnenie žiadosti o NFP a príloh k žiadosti
ITMS portál, elektronické podanie projektu, zaslanie projektu poštou
výberový proces
podpis zmluvy o NFP
aktivity pred podpisom zmluv

 implementácia projektu                                                                                                      monitorovanie priebehu projektu                                                                                            finančný manažment projektu                                                                                                príprava Žiadostí o platbu                                                                                                  hodnotenie dopadov projektu                                                                                            diseminácia a ďalšie využitie výsledkov projektu                                                                    európska pridná hodnota                                                                                                                                         príklady z už zrealizovaných projektov

VZDELÁVACÍ PROGRAM „PRÍPRAVA A RIADENIE PROJEKTOV“

- 2001 a 2002 bol program vytvorený a odskúšaný

- 2003 získal akreditáciu Ministerstva školstva SR pre ďalšie vzdelávanie

- 2010 bol zrealizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania-Grundtvig-Tvorivé dielne pre účastníkov z Turecka, Rumunska, Bulharska, Českej republiky, Poľska, Estónska a Lotyšska.

- 2011 prebehlo školenie v PRP v Regionálnej škole verejnej správy v Danilovgrade, Čierna Hora, pre štátnych úradníkov z balkánskych krajín (Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Kosovo, Albánsko, Bosna a Hercegovina).

-  2011 a 2012 sa uskutočnilo školenie pre vysokoškolských pedagógov Západnej Ukrajiny v rámci programu SlovakAid.

- 2012 a 2013 v rámci projektu podporeného z Programu SlovakAid prebehlo školenie stredoškolských a vysokoškolských učiteľov a manažérov vzdelávania z Moldavska.

-20.2.2014 sme obnovili akreditáciu vzdelávacieho programu  podľa zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní na ďalších 5 rokov

LEKTORKY

PhDr. Zuzana Štefániková/ kľúčové kompetencie:

• projektová manažérka
- príprava a implementácia projektov
• koordinátorka projektov
- od roku 1995 koordinátorka európskych projektov (Phare, Phare for Democracy, Tempus, Matra, Leonardo da Vinci, Grundtvig)
- 2005-2008 koordinátorka projektov financovaných zo štrukturálnych fondov ESF a EFRR
• garantka/lektorka/konzultantka
- 2003 získala certifikát za účasť na kurze “ EU Project Cycle Management”, udelený Dánskou školou pre verejnú správu, DK
- 2006 získala certifikát za účasť na kurze “Základy finančného plánovania a Evaluácia, meranie dopadov projektu”, udelený Nadáciou Pontis
- 2009 získala certifikát za účasť na kurze “Manažment projektového cyklu: technická príručka”, udelený Európskym inštitútom pre verejnú správu, NL
- 2009 certifikát za účasť na kurze “Model CAF a samohodnotenie”, udelený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
- 2010 získala cerifikát manažéra inovácií udelený Európskou asociáciou pre certifikáciu a kvalifikáciu (ECQA), AT
- 2012 získala certifikát „LEKTOR – andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých“, SK
• hodnotiteľka projektov

Mgr. Katarína Cigánová/kľúčové kompetencie:

• EU expert
- od roku 2001 členka Team Europe Slovakia, databáza expertov registrovaná Európskou komisiou
• projektová manažérka
- 1998-2001 finančný manažment projektov (Phare, HESP, Program celoživotného vzdelávania-Grundtvig, SlovakAid)
- 2005-2009 finančný manažment a monitoring projektov financovaných zo štrukturálnych fondov (ESF)
• lektorka/konzultantka
- 2003 certifikát o absolvovaní kurzu “Štrukturálne fondy EÚ”, udelený Dánskou školou pre verejnú správu, Dánsko
- 2002 certifikát o absolvovaní kurzu “Tréner ES/EÚ práva”, udelený Európskym inštitútom pre verejnú správu, Maastricht, Holandsko
- 2001 certifikát o absolvovaní kurzu “ES/EÚ tréner”, udelený CDG & Institute of European Politics, Berlín, Nemecko
•členka výberových komisií