EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Kultúrne dedičstvo


Ukončené projekty

MINISTERSTVO KULTÚRY SR / OBNOV SI SVOJ DOM (2014)
MK SR finančne podporilo Školu tradičných stavebných remesiel - praktické školenia pre remeselníkov, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné k obnove tradičných drevených brán a dverí. Školeniam predchádzali prednášky nemeckého odborníka na obnovu historických drevených prvkov, sprevádzané názornými ukážkami. Časť školení prebehla v spolupráci s PÚ SR - PRO MONUMENTA.

EURÓPSKA KOMISIA / OPERAČNÝ PROGRAM STREDNÁ EURÓPA (2011 - 2014)
Medzinárodný projekt EPOurban (Enabling Private Owners of Residential Buildings to Integrate them into Urban Restructuring Processes), slovenský preklad: “Umožnenie súkromným vlastníkom bytového fondu zapojiť sa do procesov územnej reštrukuralizácie”. Cieľom projektu bolo v spolupráci s projektovými partnermi, navrhnúť efektívne metódy, ktorými by sa do procesov územnej reštrukturalizácie viacej vtiahli individuálni vlastníci bytov, a tiež systémy poradenstva, spájajúce aktérov z verejného a súkromného sektora vrátane samotných vlastníkov.

RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM (2005 - 2011)
Rakúske kultúrne fórum pri Rakúskom veľvyslanectve v SR podporilo rakúskych expertov, ktorí prednášali v špecializovaných kurzoch a programoch AINovy organizovaných v roku 2005 až 2011.

HEADLEY TRUST (2001 – 2005)
Grant udelený britskou nadáciou Headley Trust podporil aplikovaný výskum techník a technológií na záchranu historických ruín a záchranné práce na zrúcanine stredovekého hradu Uhrovec na strednom Slovensku. Lídrom projektu je Nadácia na záchranu kultúrneho dedičstva v spolupráci so Stavebnou fakultou STU a AINovou.

EURÓPSKA KOMISIA / 5. RÁMCOVÝ PROGRAM (2002 – 2005)
Medzinárodný výskumný projekt ReUrban Mobil analyzoval možnosti re-urbanizácie vnútromestských obytných zón. Pripravil nástroje, stimuly a stratégie na ich dlhodobé využitie, zohľadňujúc meniace sa demografické podmienky.

FOND PSS, a.s. (2005)
Projekt Budovanie kapacít pre zveľaďovanie a efektívnejšie využívanie historických stavebných štruktúr poskytol doplňujúce financovanie projektu ReUrban Mobil a tiež projektu, ktorého cieľom bolo zostaviť nový vzdelávací kurz o manažmente lokalít Svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku. Projekt tiež umožnil udelenie štipendií trom mladým odborníkom určených na aplikovaný výskum vo vybraných témach.

BILATERÁLNA NÓRSKO-SLOVENSKÁ SPOLUPRÁCA (2003 – 2005)
Pilotný projekt Drevená cesta bol zameraný na záchranu sakrálnej drevenej architektúry na východnom Slovensku. Cieľom bolo nadviazanie nórsko-slovenskej spolupráce v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a príprava projektu monitorovania, inšpekcie a údržby drevených kostolíkov.

MINISTERSTVO KULTÚRY SR / OBNOV SI SVOJ DOM (2004 – 2005)
Na základe projektu bol vypracovaný kurz Manažment lokalít Svetového dedičstva na území SR. Kurz je venovaný kľúčovým aktérom z verejného aj súkromného sektora v lokalitách, ktoré sú zapísané alebo nominované na zápis do zoznamu Svetového dedičstva. Projekt prebiehal v úzkej spolupráci s Pamiatkovým úradom SR.

MINISTERSTVO KULTÚRY SR / OBNOV SI SVOJ DOM (2005)
MK SR finančne podporilo pracovné stretnutie členov ICOMOS CIF, Medzinárodnej komisie pre vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo vo Svätom Jure za organizačnej podpory oddelenia BHCD.

ANALÝZA EFEKTÍVNOSTI SPRAVOVANIA BYTOV V SR A VÝVOJ KONCEPCIÍ VZDELÁVANIA A ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA ZAMERANÉHO NA PRAX (2005 - 2007)
Uvedený projekt bol realizovaný za podpory Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Wüstentot, a.s., Nemeckého spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bývania a Rakúskeho federálneho ministerstva hospodárstva. Cieľom je analyzovať správu bytov v súkromnom vlastníctve v SR, formulovať odporúčania na zefektívnenie právneho rámca a vypracovať koncepcie vzdelávania správcov bytového fondu.