EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Validácia/overenie výsledkov vzdelávania získaných lektormi/školiteľmi/učiteľmi na mobilitách.

Úvod
Až do súčasnosti výsledky vzdelávania dospelých získané na mobilite neboli (alebo takmer vôbec neboli) predmetom overovania. Certifikácia a uznávanie výsledkov vzdelávania dospelých nie je bežná prax.

Organizátori kurzov vydávajú osvedčenie o aktívnej účasti, ale zriedka aj o úrovni získaných vedomostí. Ešte zriedkavejšie uvažujú o uznaní výsledkov vzdelávania, o uznaní získaných kompetencií, alebo o osvedčení vydanom vysokou školou. Vo svetle programu ERASMUS+ a požiadaviek na overenie výsledkov získaných učiteľmi/školiteľmi/lektormi na kľúčovej aktivite KA1 je kľúčovou otázkou kompetentný manažment overovania výsledkov. Overovanie študijných výsledkov v oblasti doškoľovania zamestnancov (in-service tréning) určite pridá na hodnote týchto kurzov. To by prispelo k uznaniu odborného rastu lektorov/školiteľov/ učiteľov (ktorí sú v tomto prípade v pozícii učiacich sa), ako aj ku kvalite kurzov.

Definície
Validácia/overenie výsledkov je "proces identifikácie, hodnotenia a uznania zručností a kompetencií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom vzdelávaní". Príručka CEDEFOP 2009 uvádza, že validácia je "potvrdenie príslušným kvalifikovaným orgánom, že študijné výsledky (vedomosti, zručnosti a / alebo schopnosti), ktoré jedinec získal vo formálnom, neformálnom a informálnom vzdelávaní boli hodnotené podľa vopred stanovených kritérií a sú v súlade so štandardami overovania. Overenie zvyčajne vedie k certifikácii ".

Ďalší spôsob vhodný pre budúci proces overovania získaných zručností v oblasti doškoľovania zamestnancov sú výstupy zo vzdelávania. Je to vyjadrenie o tom, čo by mal učiaci sa vedieť, rozumieť a / alebo byť schopný preukázať po ukončení procesu vzdelávania (ECTS - EÚ, 2004). Vzdelávacie výstupy by mali poskytovať porovnateľné informácie o tom, čo sa učiaci sa skutočne naučili. Predstavujú opačný koncept k systému postavenému na čase, ako je ECTS (Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov).

Kvalifikovanosť je schopnosť aplikovať syntézu vedomostí, zručností a postojov v určitej situácii, a najmä s príslušnou kvalitou ".

Celý proces validácie/overovania výsledkov sa skladá z nasledujúcich prvkov, ktoré každý jednotlivec môže využiť (buď samostatne, alebo v kombinácii, v súlade s jeho /jej potrebami):

• IDENTIFIKÁCIA výsledkov vzdelávania jednotlivca, ktoré boli dosiahnuté prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania;
• DOKUMENTÁCIA výsledkov vzdelávania jednotlivca, ktoré boli dosiahnuté prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania
• HODNOTENIE výsledkov vzdelávania jednotlivca;
• CERTIFIKÁCIA výsledkov hodnotenia vo forme kvalifikácie, alebo získaných kreditov, alebo kreditov, ktoré vedú k získaniu kvalifikácie.
Proces učenia sa zvyčajne smeruje k zlepšeniu kompetencií. Preto musí byť plánovaný a podaný spôsobom orientovaným na zvyšovanie kompetencií. Pre väčšinu pedagógov to môže znieť divne, ale je to vývoj od ponukovo-orientovaného učenia sa na dopytovo-orientované učenie sa. Napriek tomu v mnohých európskych krajinách je učenie sa ponúkané tradičným spôsobom, učiteľ / tréner je ústrednou postavou, pracuje danými metódami s tradičnými vzdelávacími pomôckami, vrátane pevne zadefinovaných rolí učiteľ/ učiaci sa, atď . V dobe, kedy sa sociálne a individuálne kompetencie stávajú dôležité (čo je určite problém spojený s overovaním) je tiež získanie a rozvoj týchto kompetencií dôležitou témou pre profesionálov (učiteľov/trénerov/lektorov).

EUROPASS
V KA1 bol Europass predstavený ako štandardné portfólio, ktoré má pomáhať ľuďom komunikovať svoju kvalifikáciu a schopnosti a ich uznanie v celej Európe. Jeho webový portál obsahuje interaktívne nástroje, ktoré napríklad umožňujú užívateľom vytvoriť životopis v spoločnom európskom formáte. Portál je prevádzkovaný CEDEFOPom a je k dispozícii v 26 jazykoch, poskytuje interaktívny nástroj na zostavenie životopisu a jazykových schopností vo formáte Europass. Pripojenie na Europass je k dispozícii aj na existujúcich e-portfóliách (Mahara-pripojenie), napríklad na Gincovom e-portfóliu ( ginco.my-vita.eu ) alebo vo validačnom softvére Level5.

Prvky EUROPASU

Životopis Europass zdôrazňuje kvalifikácie, zručnosti a kompetencie v zostupnej úrovni formalizácie od profesionálnych stupňov a kvalifikácií (založených na systémoch prenosu kreditov ECTS a ECVET) cez jazykové zručnosti (tu s prienikom do jazykového pasu) až po osobnostné a sociálne kompetencie (vysoká úroveň neformálnosti), v ktorých sa nevyžadujú dôkazy o nadobudnutých schopnostiach.
Záznamy z mobilít „Europass“ o učení sa v zahraničí, ako sú napríklad akademické výmeny, alebo stáže v podnikoch sa týmto spôsobom stávajú viditeľnejšími pre zamestnávateľov. Doplnok k certifikátu Europass vysvetľuje osvedčenie o absolvovaní odborného školenia, pokiaľ ide o zručnosti a schopnosti, ktoré umožňujú zamestnávateľom lepšie oceniť to, čo ich držitelia vedia robiť.

Europass nerobí overovanie vedomostí, je to portfólio s európskym štandardizovaným systémom výkazníctva o kvalifikáciách a rozvoji schopností. Hodnota a kvalita Europassu je postavená na hodnote, platnosti a kvalite dokumentov, ktoré sú k nemu priložené.

Credit Transfer Systems (systém transféru kreditov) a EQF (Európsky kvalifikačný rámec) sú zamerané na kvalifikačné úrovne, ktoré môžu byť popísané cez predmety alebo študijné osnovy. Ale existujú problémy, ktoré idú nad rámec špecifických znalostí predmetu a zručností a zahŕňajú individuálne, medziľudské, sociálne a organizačné schopnosti. Najmä v čase, keď zamestnávatelia (podniky a priemysel), hľadajú stále viac kandidátov s vysokým potenciálom v sociálnych a individuálnych kompetenciách. Overenie platnosti výsledkov informálneho a neformálneho vzdelávania musí tiež brať tieto kompetencie do úvahy.

Nasledujúce kompetenčné klastre sa môžu ďalej rozvíjať.

Sociálne
o Komunikačné kompetencie
o Interkultúrne kompetencie
 Schopnosť pracovať v medzinárodnom kontexte
 Pochopenie kultúr a zvykov iných krajín
o Vyjednávacie kompetencie
o Orientácia na zákazníka
• Kompetencie pre prácu v tíme

Individuálne
• Flexibilita - schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám
• Kreativita - kapacita pre generovanie nových nápadov
• Autonómia - riešenie problémov - rozhodovanie
• Kompetencia sebareflexie
o Kritické a sebakritické schopnosti
o Etický záväzok a sebakritické schopnosti
• Podnikanie / zmysel pre iniciatívu
o Kapacita pre uplatňovanie poznatkov v praxi
o Iniciatíva a podnikateľský duch
• Schopnosť učiť sa
o Manažment informácií

Organizačné
• Vodcovstvo
o Riešenie problémov
o Rozhodovacie kompetencie
• Plánovanie / Riadenie zdroje
o Kapacita analyzovať a syntetizovať
o Kapacita pre organizáciu a plánovanie
• Plánovanie a riadenie projektov
• Starosť o kvalitu
• Diversity management competence
o Schopnosť pracovať v interdisciplinárnom tíme

Level5
Cenným dokumentom v portfóliu Europassu účastníka kurzu v rámci KA1 môže byť certifikát Level5. Certifikát Level5 ponúka prístup a nástroj na hodnotenie, vizualizovanie a dokumentovanie rozvoja kompetencií. Zameriava sa predovšetkým na individuálne, sociálne a organizačné kompetencie, ktoré tvoria chrbticu európskeho rámca pre kľúčové kompetencie. Systém Level5 umožňuje užívateľom doložiť význam svojej práce podľa štandardizovaného postupu a zároveň zachovať ich individualitu tak, ako v informálnych projektoch učenia sa.

Základný princíp
Podľa vzoru európskeho rámca kľúčových kompetencií, vývojári Level5 predpokladajú, že výsledky vzdelávania môžu byť zobrazené pomocou troch zložiek alebo rozmerov:
• zložka vedomostná
• zložka činností
• zložka emocionálna
Pre proces hodnotenia sú úrovne schopností jednotlivých osôb uvedené v piatich úrovniach pre každú zložku, ktorá viedla k názvu Level5. Preto je jadrom systému trojrozmerný vizualizačný systém: KockaLevel5.

Level5: Postup
Level5 je založený na piatich krokoch začínajúc popisom projektu vzdelávania a končiac dokladovaním výsledkov vzdelávania a overením platnosti výsledkov vzdelávania.

Validácia/overovanie výsledkov by sa nemalo považovať za izolovaný postup, ale skôr ako súčasť procesu učenia sa, ktorá je spojená s cieľom učenia sa a s cieľovými skupinami.

Viac informácií o overovaní výsledkov učenia sa nájdete na adrese:
www.ginconet.eu/content/validation-learning-výsledky-0
www.vilma-eu.org
http://issuu.com/aldenbieseneu/docs/ginco_manual

Guy Tilkin
Ginco T & T koordinátor
Landcommanderij Alden Biesen

Preklad:
Zuzana Štefániková
lektorka/projektová manažérka AINova