EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Miestny rozvoj strategické plánovanie


Výskumné projekty

Správa bytového fondu

Projekt s názvom "Analýza efektívnosti spravovania bytového fondu a návrh koncepcií vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zameraného na prax“, ktorého cieľom bolo analyzovať efektívnosť správy bytového fondu na Slovensku, navrhnúť odporúčania na zefektívnenie relevantného právneho rámca a vytvoriť koncepciu vzdelávania správcov bytového fondu, prebiehal v rokoch 2005-2007.

Odborným partnerom projektu bola nemecká organizácia InWIS. Projekt bol realizovaný za odbornej podpory Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., rakúskeho Federálneho ministerstva hospodárstva a tiež nemeckého Federálneho ministerstva pre dopravu, výstavbu a bývanie. Počas svojho trvania čerpal z vedomostí a skúseností celého radu odborníkov – zástupcov profesijných združení správcov, spoločenstiev vlastníkov bytov; expertov z odborných aj akademických inštitúcií, ministerstiev a tiež z bankového sektora. Pri spracovaní návrhov na zefektívnenie relevantného právneho rámca spolupracovala AINova tiež s Ústavom štátu a práva SAV.

Nadväzujúc na medzinárodný slovensko-nemecký projekt spracovala pracovná skupina ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva preklad nemeckej verzie záverečnej správy z projektu. Slovenská verzia bola distribuovaná a zverejnená na internetovej stránke AINovy. Preklad záverečnej správy bol financovaný z Fondu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

Financovanie projektu bolo zabezpečené vďaka Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., rakúskemu Federálnemu ministerstvu hospodárstva a tiež nemeckému Federálnemu ministerstvu pre dopravu, výstavbu a bývanie. Na jeseň 2008 spracovala pracovná skupina ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva projektovú žiadosť, ktorou sa úspešne uchádzalo o finančnú podporu projektu z Fondu PSS na prípravu pilotného vzdelávacieho kurzu pre správcov bytového fondu, ktorý by umožnil efektívnejšiu správu bytov na Slovensku.

ReUrban Mobil

Tento medzinárodný výskumný trojročný projekt podporil 5. rámcový program Európskej komisie. Cieľom je analyzovať možnosti a prekážky reurbanizácie vnútromestských obytných častí a vyvinúť nástroje, stimuly a stratégie na vhodné a udržateľné využívanie týchto častí. Pracovná skupina BHCD realizuje výskum v spolupráci s nasledujúcimi partnerskými inštitúciami: Mesto Lipsko, Ľubľana, Bologna a Leon; UFZ Centrum environmentálneho výskumu v Lipsku, Technologická univerzita v Krakowe, Inštitút územného plánovania Slovinskej republiky, Univerzita v Ľubľane, London University, Sheffield Hallam University a Akadémia vied Českej republiky v Brne.