EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Vzdelávací program Príprava a riadenie projektov, modul B/Imprementácia projektu

Termíny najbližších školení:

Priháška TU

Ponúkame vám prakticky zameraný 24 hodinový modul Implementácia projektu, ktorý obsahuje dve fázy projektového cyklu. Fáza implementácie projektu sa zameriava najmä na význam monitorovania realizácie projektu pomocou stanovených indikátorov a na finančný manažment projektu. Fáza hodnotenia projektu sa zameriava na význam projektu pre cieľové skupiny.

Cieľová skupina
Kurz je určený:
• projektovým manažérom v štátnej správe, v súkromných podnikoch alebo mimovládnych organizáciách, ktorí pracujú s európskymi fondmi buď na strane riadiaceho orgánu (programovanie), alebo na strane žiadateľa:
• riaditeľom/zástupcom ZŠ, stredných škôl, DSS a iných vzdelávacích a sociálnych zariadení oprávnených na čerpanie štrukturálnych fondov
• vysokoškolským učiteľom zapojeným do prípravy a realizácie vzdelávacích a výskumných projektov
• pracovníkom samospráv na rôznych oddeleniach, kde sa využívajú európske fondy
• pracovníkom štátnej správy, ktorí sa zaoberajú manažovaním európskych fondov (programovanie)
• strednému a nižšiemu manažmentu v malých a stredných podnikoch
• vo všeobecnosti pre každého záujemcu, ktorý si chce osvojiť metódu efektívneho manažmentu s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
• vzdelávací program je vhodný pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať si svoje zručnosti
• bežná skupina vo vzdelávacom programe má do 15 členov

Obsah modulu
Modul je rozdelený na nasledovné témy:

B1/ Stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec (programový dokument) na roky 2014–2020, operačné programy, iné zdroje financovania projektov, princíp partnerstva
B2/ Prehľad prípravy projektu – zhrnutie základných informácií z Modulu A (analytická a plánovacia fáza projektu)
B3/ Prehľad dokumentov potrebných k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následné podpísanie zmluvy s riadiacim orgánom (RO) a dokumenty pre prijímateľov NFP, usmernenia RO, príručka pre prijímateľa NFP, príručka pre finančné riadenie projektu a manuál publicity
B 4/ Manažment projektu, projektový tím 
B5/ Realizácia aktivít projektu podľa plánu aktivít, plán finančných tokov
B6/ Diseminácia výsledkov projektu, využívanie (exploatácia) výsledkov projektu - udržateľnosť výsledkov projektu
B7/ Monitorovanie priebehu projektu, monitorovacie ukazovatele výstupov, výsledku, a dopadov, organizovanie monitorovacích návštev, príprava monitorovacích správ
B8/ Stanovenie typu platby, pravidlá vypracovanie žiadosti o platbu, periodicita platieb
B9/ Hodnotenie výsledkov projektu, typy hodnotenia, ciele hodnotenie, metódy hodnotenia, využívanie výsledkov hodnotenia (ukážka hodnotiacej správy)
B10/ Európska pridaná hodnota v medzinárodných projektoch

Vzdelávací program je postavený na teoretických prednáškach, aplikácii teórie na praktických príkladoch, na diskusiách, práci v skupinách a prezentácii výsledkov. Účastníci si jednotlivé kroky prípravy projektov vyskúšajú priamo na svojich projektových zámeroch. Časť kurzu je vyčlenená na vyhľadávanie výziev na internete, prácu s prípravou konkrétnych žiadostí o nenávratný finančný príspevok a na diskusiu o aktuálnych možnostiach čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ resp. z iných zdrojov.

Lektorky: PhDr. Zuzana Štefániková

Miesto konania kurzu:
Kurz prebieha v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra TU na Jedlíkovej 7 v Košiciach a v priestoroch Infocentra AINovy na Prostrednej 64 vo Svätom Jure. Účastníci kurzu majú k dispozícií dobre vybavenú seminárnu miestnosť. Stravovanie a ubytovanie je možné vybaviť v okruhu 10 minút chôdze.

Cena kurzu je 210 EUR na účastníka a zahŕňa: študijné materiály v tlačenej forme, študijné materiály a dokumenty na CD a občerstvenie počas školenia. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka. V prípade, že máte záujem o školenia uzavretej skupiny cca 10-15 ľudí, alebo vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ sa cena kurzu upraví podľa konkrétnych podmienok a vzájomnej dohody.