EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Vzdelávanie


AINova napĺňa svoje poslanie organizovaním celoživotného vzdelávania, aplikovaného výskumu a poskytovaním konzultačných služieb. Všetky aktivity organizuje pre širokú odbornú verejnosť. Cieľom kurzov a seminárov je zvýšiť odbornosť, efektívnosť a profesionalitu verejného aj súkromného sektora na Slovensku.

Celoživotné vzdelávanie je organizované formou ročných špecializovaných programov a vo forme krátkodobých kurzov, seminárov, konferencií a workshopov. Význam krátkodobých vzdelávacích aktivít v posledných rokoch vzrástol.

Od založenia inštitúcie v roku 1996 odborní pracovníci AINovy postupne pripravili a uviedli do života šesť inovatívnych odborných programov – Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva, Environmentálna politika, Európske štúdiá, Profesionálny program aplikovanej ekonómie a finančníctva, Žurnalistika, Program vzdelávania vo verejnej politike. Účastníci na týchto programoch boli podporení kurzami anglického jazyka, ktoré pre nich organizoval Program profesionálnej komunikácie a jazykov. V regióne bolo iba niekoľko inštitúcií, ktoré poskytovali vzdelávanie v podobných oblastiach. Unikátnou črtou AINovy je multidisciplinárny prístup k odborným témam a intenzívna medzinárodná spolupráca pri príprave obsahu jednotlivých programov. V rokoch 1997-2004 ukončilo štúdium v AINove viac ako 600 poslucháčov. Slovenskí aj zahraniční absolventi, prevažne z východnej a juhovýchodnej Európy, sa uplatnili predovšetkým vo verejnej správe, v treťom sektore, ale aj v bankových a finančných inštitúciách. Mnohí pokračovali v doktorandskom štúdiu na univerzitách v západnej Európe a v USA. Väčšina z nich sa umiestnila na dôležitých pozíciách vo verejnom sektore.

V roku 2000 stanovila Európska komisia nové priority na dosiahnutie „najvyššej kvality vo vzdelávaní a príprave“ v európskom priestore do roku 2010. Nové priority odsúhlasené na zasadnutí Európskej rady v Lisabone znamenali štart novej fázy vo vývoji vzdelávania, postavenej na diverzifikovanom prístupe k dosiahnutiu spoločných cieľov. Očakávalo sa, že spoločné ciele budú v nadchádzajúcom desaťročí zdieľať aj nové členské krajiny EÚ. Celoživotné vzdelávanie a využívanie e-vzdelávania je jednou z kľúčových priorít, „ktorej účelom je neustále zlepšovanie vedomostí, zručností a celkových spôsobilostí spoločnosti založenej na vedomostiach“.

AINova sa intenzívne venuje rozvoju a propagácii dištančného vzdelávania a e-vzdelávania ako inovatívnym a progresívnym formám celoživotného vzdelávania. Tie sú účastníkom kurzov prezentované prostredníctvom kurzu o metodológii flexibilného vzdelávania a sú aplikované na konkrétnych odborných témach: európska integrácia, ochrana životného prostredia a environmentálna výchova.

Uvedený zoznam vzdelávacích aktivít umožňuje orientáciu v témach, ktorým sa venujeme, a v ktorých sme v krátkom čase schopní pripraviť školenia, workshopy, diskusie v požadovanom rozsahu a na špecializované témy. V našich aktivitách kombinujeme teoretické poznatky s ich praktickým využitím. Lektormi sú interní pracovníci AINovy alebo externí odborní pracovníci. Radi využívame kontakty so zástupcami štátnej správy a samosprávy, či už na regionálnej alebo miestnej úrovni. Zdrojom pre budovanie našej siete kontaktov sú najmä projekty, ktoré sme v posledných rokoch realizovali v mikroregiónoch celého Slovenska, ale aj školenia určené pre ústredné orgány štátnej správy a pre poslancov a pracovníkov parlamentov VÚC.

Programy a kurzy AINovy získali akreditáciu celoživotného vzdelávania udelenú Ministerstvom školstva SR pod číslom 1410.