EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Vzdelávanie


Zážitkový kurz MENTOR

Ponúkame Vám nový  30-hodinový kurz „ MENTOR", ktorý je postavený na zážitkovom učení sa a je zameraný na prípravu mentorov pre prácu v teréne.

Pre mentorov neexistuje v rámci SK a veľkej časti EÚ systematická príprava zameraná na rozvoj mentorských zručností. Ponúkané školenie zohľadňuje špecifické potreby mentorov, ktorí spolupracujú s mladými ľuďmi s ťažkosťami a zároveň ich podporujú pri vstupe do odborného vzdelávania či zamestnania. Kurz bol vypracovaný v rámci európskeho projektu LLP-Leonardo da Vinci – MentorT skupinou odborníkov z 8 európskych krajín a bol overený v každej krajine pilotným kurzom.

Cieľom kurzu je rozvinúť zručnosti mentorov, ktorých máme zadefinovaných ako skupinu dobrovoľníkov alebo profesionálnych pracovníkov, ktorá poskytuje pomoc hlavne mladým ľuďom s problémami, napr. fyzickými, mentálnymi, vzdelávacími, emocionálnymi, problémami v správaní v rámci vzdelávania, či učňovskej prípravy.

Kto je mentor? Mentor jesprievodca“, ktorý pomáha svojmu „klientovi“ hľadať a rozvíjať vlastnú cestu životom. Vhodný kandidát na mentora je najmä ten, ktorý má skúsenosť s problémami klienta.  Mentorom môžu byť aj sociálni pracovníci, asistenti učiteľov, asistenti hendikepovaných žiakov a iní.

Očakávaný dopad kurzu

    posilnenie postavenia mentorov 

zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí s problémami

zlepšene sociálnej inklúzie „klientov“

Štruktúra kurzu

Kurz je rozdelený na 5 tematických  modulov, každý modul trvá 6 hod. Moduly obsahujú krátky teoretický výklad, ale hlavný dôraz je na cvičeniach, postavených na aktívnej participácii účastníkov „zážitkové vzdelávanie“ . Zvolené cvičenia zohľadňujú zameranie skupiny účastníkov.

 1.Modul Terminológia

Cieľom tohto modulu je vysvetliť koncept mentoringu, zvýšiť porozumenie používanej terminológie, definovať silné stránky potrebné pre mentorov či mentoring, poskytnúť prehľad o procese mentorovania.

2. Modul Komunikácia

Cieľom modulu je  ukázať aká dôležitá je komunikácia pre mentoring a poradiť mentorom užitočné nástroje, ktorými si zlepšia komunikáciu v praxi.

 3. Modul Organizačné zručnosti

Cieľom modulu je definovať potrebné organizačné zručnosti, posilniť časový manažment, hľadať riešenie problémov pomocou malých krokov, rozvíjať analytické zručnosti a zisťovať potreby partnerov.

4. Modul Vodcovské schopnosti

Cieľom je vysvetliť prečo je pre mentora dôležitá schopnosť viesť, ukázať význam motivácie, podčiarknuť dôležitosť prirodzeného vodcovstva napr. pri budovaní tímu, predstaviť nástroje, pomocou ktorých sa buduje dôvera medzi mentorom a klientom, ako aj jeho sebadôvera.

5. Modul Tvorivosť

Cieľom je hľadať odpovede tvorivým spôsobom,  objaviť rôzne  cesty na riešenie problémov,  a uvedomiť si, že nie každý problém je potrebné riešiť.