EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


2.Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko - právnych sporov

            

Cieľom projektu (júl 2008 – apríl 2010) bolo zvýšenie právnej kvalifikácie a informovanosti zástupcov mestských úradov a propagácia a podpora uplatňovania nových trendov v slovenskom právnom poriadku vo vzťahu k samospráve. Základnou témou projektu bolo uplatňovanie § 5 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého samospráva môže vydávať rozhodnutia predbežnej povahy v občiansko-právnych sporoch.
V rámci projektu sa uskutočnili osobné konzultácie na 21 úradoch a poznatky, skúsenosti, podnety a potreby zamestnancov úradov boli spracované a použité pri zostavovaní programu hlavnej aktivity projektu – seminárov. Realizovalo sa 10 dvojdňových seminárov pre približne 50 zamestnancov úradov na celom území SR - Žilina, Nová Baňa, Partizánske, Vysoké Tatry, Košice, Senica, Stará Turá, Bardejov a Svätý Jur (2 krát).

Program seminárov zahŕňal prezentáciu sumarizujúcu poznatky a skúsenosti týkajúce sa § 5 OZ na Slovensku a v Čechách. Na každom seminári boli tiež odprezentované skúsenosti z praxe, rozhodnutia vydané úradmi podľa § 5 OZ a prípady, ktoré skončili pred súdom. Ďalšou témou bolo uplatňovanie mediácie, spôsobu mimosúdneho riešenie sporov medzi občanmi za účasti nezávislej osoby. Časť seminára bola venovaná stručnej prezentácii o rozhodovacom procese v EÚ a európskych inštitúciách s dôrazom na možnosti, kam a ako sa môžu občania obrátiť so svojimi otázkami a problémami spojenými s ich životom v EÚ.

V rámci projektu boli tiež vydané a na úrady distribuované informačné letáky k téme a brožúra, ktorá poskytuje obsiahlejšiu informáciu najmä spôsobu aplikácie § 5 OZ. Záverečnou aktivitou projektu bola celoslovenská konferencia na tému § 5 OZ, ktorá sa konala 23.4.2010 v Bratislave. Jedným z jej výstupov je i zborník.

 

Ako ukázali prieskumné aktivity AINovy, problematika § 5 OZ nebola na Slovensku doteraz celoplošne otvorená. Veľa úradov o existencii § 5 OZ dokonca nevie, prípadne aj keď vedia, úplne sa vyhýbajú jeho aplikácii. Úrady, ktoré sa pustili do konania o vydaní rozhodnutia podľa § 5 OZ, vstúpili na „pole neorané“, nemali možnosť využiť podrobné komentáre, právny výklad či už akademikov alebo advokátov, sudcov, prokurátorov (výklady, ktoré existujú sú čiastkové a neprinášajú dostatočný návod, ktorý by úradníkom dal istotu) a predchádzajúce skúsenosti iných. Rozhodnutia sudcov preskúmavajúce rozhodnutia úradov prichádzali pomaly, naviac niektoré boli dokonca protichodné.

Keďže ustanovenie § 5 OZ je súčasťou aj českého právneho systému, pozreli sme sa na právnu úpravu a jej spracovanie u našich susedov. Česká právna úprava sa ukázala v priebehu projektu ako jeden z užitočných zdrojov informácií a to z nasledovných dôvodov: česká právna úprava ochrany pokojného stavu je hmotnoprávne totožná s našou, právny vývoj je rovnaký v obidvoch krajinách, v ČR existuje viac článkov, právnych názorov a výkladov týkajúcich sa tejto témy.

Ukázalo sa, že často je § 5 OZ použitý na prípady, ktorých riešenie by bolo vhodnejšie a efektívnejšie zabezpečiť inou cestou a naopak, v niektorých prípadoch je najvhodnejšia aplikácia § 5 OZ avšak úrad ho na prípad nepoužil. Uvedené už naznačuje, že § 5 OZ sa dá chápať extenzívne. Výsledkom diskusií v rámci nášho projektu bolo konštatovanie, že § 5 OZ má opodstatnenie, treba ho však použiť za presne vymedzených okolností v prípadoch, ktorých okolnosti spĺňajú dikciu § 5 OZ, s cieľom rýchlo a efektívne nastoliť pokojný stav.
Tento projekt bol financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR a kofinancovaný AINovou. Sprostredkovateľom a manažérom blokového grantu bola Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave.

Leták

Brožúra

Zborník