EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


2008

1/ PROJEKT EURÓPSKEJ KOMISIE č. JLS/2006/AGIS/093 (2007 -2008)
AINova spolupracuje s Európskym inštitútom pre verejnú správu – Európske centrum pre regióny v Barcelone na projekte AGIS s názvom Europeanizácia väzenstva: manažment väzníc, šírenie najlepších skúseností. Úlohou AINova v projekte je zabezpečenie jednej z odborných konferencií v Bratislave, identifikovanie a výber expertov zo Slovenska, spolupráca pri príprave programu konferencií.

2/ Európsky sociálny fond/SOP Ľudské zdroje, priorita č. 3 (2005 - 2008)
Hlavným cieľom projektu Metodológia flexibilného vzdelávania – systémové riešenie ďalšieho a celoživotného vzdelávania (ďalej ako E-vzdelávanie) je rozšírenie ponuky kurzov ďalšieho vzdelávania o nové, inovatívne formy. Kurzy projektu: Metodológia flexibilného vzdelávania, Európska integrácia a Ochrana životného prostredia a environmentálna výchova, sú určené predovšetkým pedagógom formálneho vzdelávania, lektorom ďalšieho vzdelávania, a tiež absolventom pedagogických smerov na VŠ.

3/ PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA SOCRTAES/Grundtvig Učiace sa partnerstvá (2007–2009)
Medzinárodný projekt E-LAMP- pohľad na e-vzdelávanie, jeho dostupnosť, metodologický a pedagogický prístup. Medzinárodné konzorcium sa skladá zo 6 partnerov, koordinátorom projektu je VUC Nordjylland, dánske centrum celoživotného vzdelávania pracujúce pri Dánskom ministerstve školstva. Cieľom projektu je výmena skúseností s e-vzdelávaním a príprava nových metód využitia existujúceho softvéru pre e-vzdelávanie viac orientované na školiaceho sa.

4/ BLOKOVÝ GRANT PRE MVO Z FINANĆNÉHO MECHANIZMU EHP, NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU A ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR – ĽUDSKÉ PRÁVA (2008–2010)

Hlavným cieľom projektu Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko-právnych sporov je zvýšiť právnu kvalifikáciu zamestnancov mestských, obecných a miestnych úradov v SR v oblasti uplatňovania § 5 Občianskeho zákonníka (právomoc vydávať predbežné opatrenia na nastolenie pokojného stavu) a mediácie, spropagovať a podporiť ich uplatňovanie a vytvoriť priestor pre diskusiu a výmenu skúseností.

5/ PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Grundtvig-Multilaterálne projekty (2008–2010)
Medzinárodný multilaterálny projekt E-EdUcAtED - e-vzdelávanie o EÚ pre učiteľov. Medzinárodné konzorcium sa skladá zo 7 partnerov, koordinátorom projektu je AINova. Cieľom projektu je vypracovanie e-learningového kurzu pre učiteľov stredných a vysokých škôl a ostatných pracovníkov vo vzdelávaní zameraný na záležitosti EÚ a súčasne výmena skúseností partnerských organizácií. Súčasťou projektu je konanie medzinárodnej konferencie na danú tému v Svätom Jure v máji 2010.

6/PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA LEONARDO DA VINCI/ Transfér inovácií (2008-2010)
AINova je partnerom v dvojročnom projekte zameranom na posilnenie inovácií v malých a stredných podnikoch. Koordinátorom projektu je VTŐ (Asociácia rakúskych technologických centier), partnermi je spolu 6 inštitúcií v ČR, MR a SR. Projekt je zameraný na vyškolenie školiteľov/konzultantov. Obsah kurzu bude uverejnený na e-Learningovej platforme.

7/ ŽIJEME SPOLU (2008)
Nadačný fond Slovak Telekom podporil projekt na podporu medzigeneračnej komunikácie vo Svätom Jure pod názvom Žijeme spolu. Cieľom je posilniť komunikáciu medzi najstaršou a najmladšou generáciou. Projekt je postavený na zbieraní a opisovaní starých fotografií. Z najlepších vznikne výstava fotografií v Informačnom centre vo Svätom Jure.