EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Projekty


AmbEDK

AmbEDK - Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry

                

Akronym projektu: AmbEDK

Názov projektu: Platforma ambasádorov a ambasádoriek aurópskej demokratickej kultúry (Z314011L895)

Názov a sídlo prijímateľa: Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47, 900 21 Svätý Jur

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Výška poskytnutého NFP: 358 518.30,- EUR

Trvanie: 1.9.2018 - 31.8.2020

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Opis projektu

Ciele:

1. Zvyšovať kompetenčnú výbavu a informovanosť mladých ľudí o verejných politikách a o význame zapájania sa do ich tvorby. Posilniť ich kapacity participovať na tvorbe demokratických verejných politík na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

2. Vybudovať celoštátnu platformu ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Naštartovať udržateľné pôsobenie platformy v stredoškolskom prostredí. Posilniť komplementárnu seniorskú platformu ambasádorov a ambasádoriek – učiteliek a učiteľov, ktorí sa zapájajú do programov demokratického a európskeho vzdelávania.

Cieľ projektu bude dosiahnutý dobudovaním a vzájomným prepojením troch existujúcich unikátnych neformálnych sietí, s ktorými žiadatelia dlhoročne pracujú.

Pracujeme s troma sieťami: 1/ Olympiády ľudských práv – OĽP (cca 5000 žiakov, 200 učiteľov), 2/ programu Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu - EPAS (cca 500 žiakov, 80 učiteľov) a 3/ programu Rady Európy Kompetencie pre demokratickú kultúru (cca 200 žiakov, 50 učiteľov).

Upevníme a posilníme vnútorné väzby troch uvedených sietí a generujeme z nich živé, funkčné platformy. Zároveň všetky tri vytvárajúce sa platformy prepojíme, premostíme do celoštátnej platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, za účelom ich ďalšieho vzdelávania a ich pôsobenia ako multiplikátorov rozvoja demokratickej informovanosti a občianskej participácie mládeže.

Aktivity:
A1: Strešná platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (EDK)
1.1 vedecká čajovňa
1.2 simulované zasadnutie Rady Európy
1.3 pokrytie bielych miest EDK na mape stredných škôl
1.4 vybudovanie on-line platformy EDK
A2: Alumni sieť OĽP
2.1 pokrytie bielych miest
2.2 dobudovanie stránky www.olp.sk
2.3 zorganizovanie výročného stretnutia alumnistov a alumnistiek OĽP
A3: Platforma EPAS
3.1 zorganizovanie dvoch regionálnych mítingov EPAS
3.2 zorganizovanie simulovaných volieb do Európskeho parlamentu
A4: Prieskum hodnotovej orientácie mládeže

Informácie o konkrétnych aktivitách nájdete v nižšie uvedených linkoch        

1. rok implementácie projektu

2. rok implementácie projektu