EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Nové:

Workshop 16.2.2017 v Nitre

AINova v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravuje pre učiteľov stredných škôl a tvorcov vzdelávacích politík workshop zameraný na vzdelávací program o udržateľnom rozvoji v dunajskom regióne. Vzdelávací program má formu e-learningu a využíva moderné interaktívne vzdelávacie nástroje. Vznikol ako produkt 3-ročného európskeho projektu „eSchool4S“. 

Pozvánka je tu.

             

Projekt "eSchool4S" 2014-2016

Názov: Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju v Dunajskom regióne „eSchool4S“
Číslo projektu: eSchool4S_539075-LLP-2013-DE-Comenius-CNW

Cieľom projektu bolo vytvoriť multinárodnú sieť spájajúcu zástupcov vzdelávacieho sektora, pedagogických fakúlt, škôl, učiteľov a študentov za účelom spoločného vývoja, testovania, prezentovania a diseminácie inovatívnych e-learningových pedagogických postupov pre stredné školy v Dunajskom regióne. Zvláštny dôraz projektu eSchool4S sa kladie na vzdelávanie pre udržateľný rozvoj v nadväznosti na stratégie a politiky EÚ: Stratégia EÚ pre Dunajský región a Iniciatíva Európa 2020 - Energetika 2020 http://www.eschool4s.eu.

V rámci projektu eSchool4S boli vypracované on-line moduly: (i) Dunaj - rieka zjednotenej Európy, (ii) Čo znamená udržateľný rozvoj, (iii) Voda, (iv) Klimatické zmeny, (v) Udržateľná spotreba, (vi) Sociálna inklúzia.

Moduly boli dvakrát testované projektovými partnermi na vyučovaní viacerých predmetov a pripomienky študentov a učiteľov boli zapracované do konečného znenia modulov. Radi privítame ďalších učiteľov v našom tíme, ktorí majú záujem využívať vypracované moduly na vyučovaní vlastného predmetu. Anglická verzia modulov sa nachádza na webovej stránke http://www.elearning-politik.de/internetangebote_schulklassen.html a slovenská verzia je uložená na http://www.ainova-moodle.sk.

Partneri projektu

P1 Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (DE)
P2 Krajinská akadémia pre vzdelávanie učiteľov a osobnostný rozvoj na školách/ Landesakademie für Lehrerfortbildung und Personalentwicklung an Schulen (DE)
P3 Vysoká škola pedagogická/Pädagogische Hochschule Tirol (AT)
P4 Vysoká škola pedagogická/ Teacher Training Faculty, College of Nyíregyháza (HU)
P5 Academia Istropolitana Nova/AINova (SK)
P6 e-code Vzdelávanie pre kontinuálny rozvoj/e-code Education for Continuous Development (SK)
P7 Aquilonis d.o.o. konzultácie pre obchod a manažment / Aquilonis d.o.o consultancy for business and management (HR)
P8 Inštitút psychológie, FF Univerzita v Belehrade/ Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade (SR)
P9 73 SOŠ “Vladislava Gramatika”73 SOU "Vladislav Gramatik", Sofia (BG)
P10 Nadácia TERRA Milénium III/TERRA Mileniul III Foundation (RO)

Výstupy z projektu

Newsletter 1 - 1. výročná konferencia v Esslingene /DE

Newsletter 2 - workshop vo Svätom Jure/SK

Newsletter 3 - 2. výročná konferencia v Nyíregyháze/HU

Newsletter 4 - workshop v Sofii/BG

Newsletter 5 - druhá testovacia fáza/DE

Newsletter 6 - 3. výročná konferencia v Stuttgarte/DE

Východisková správa - 2016 v AJ

Definícia udržateľnosti - video v AJ

Definícia udržateľnosti - preklad k videu 

4 príčiny neudržateľnosti - video v AJ

4 príčiny neudržateľnosti - preklad k videu

List z budúcnosti


Cieľové skupiny

Uvedený prístup spája snahy pracovníkov ministerstiev, pedagogických fakúlt učiteľov, škôl a študentov v Dunajskom regióne pre zvýšenie ekologického povedomia a zavedenie uvedených tém do učebných osnov študentov II. stupňa.

Inovatívne prvky projektu

1/ rozvíjanie regionálnej siete združujúcej kľúčových hráčov, predstaviteľov národných vzdelávacích systémov, riaditeľov škôl, učiteľov a žiakov z krajín v Dunajskom regióne
2/ rozvíjanie a demonštrácia inovatívneho konceptu pre medzinárodnú, interdisciplinárnu a interaktívnu on-line hodinu pre študentov II. stupňa
3/ predstavenie a propagácia vzdelávania k udržateľnému rozvoju a relevantných európskych politík v osnovách II. stupňa v krajinách Dunajského regiónu.

Výstupy projektu

• vytvorená sieť partnerov eSchool4S
• webová platforma www.eSchool4S.eu
• vypracovaná východisková správa o stave inovácií v tematických oblastiach projektu
• vytvorené a otestované vzdelávacie moduly/témy/hodiny
• vzdelávací program pre učiteľov k udržateľnému rozvoju na platforme Moodle v anglickej a slovenskej verzii on-line
• Manuál pre organizovanie, implementáciu a hodnotenie on-line hodiny

Očakávané dopady projektu

zvýšené povedomie učiteľov aj študentov o stratégiách EÚ

zlepšené IT kompetencie, sociálne zručnosti, postoje, hodnoty

porozumenie prepojenia ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych aspektov

podporené nové partnerstvá.