EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

O AINova


História

Názov inštitúcie je odvodený od názvu prvej akademickej inštitúcie v regióne – Academie Istropolitany, založenej v roku 1465 kráľom Matejom Korvínom. Academia Istropolitana existovala iba 25 rokov, ale v histórii vzdelanosti na území dnešného Slovenska predstavovala významný medzník.

V roku 1990 prvý postkomunistický minister školstva založil inštitúciu s názvom Academia Istropolitana (AI) identickým so stredovekou akadémiou. Novozaložená Academia Istropolitana začala budovať svoje vzdelávacie programy s cieľom vytvoriť modernú akademickú inštitúciu postavenú na medzinárodnej spolupráci. Inštitúcia sa dynamicky rozvíjala vďaka silnej spoločenskej podpore a finančnej podpore vlád Rakúska, Holandska, Európskej únie a viacerých amerických nadácií (Nadácie A. W. Mellona, Fordovej nadácie a Sorosovej nadácie). Po voľbách v roku 1994 sa AI vďaka svojej nezávislosti a moderným prístupom k vzdelávaniu stala terčom kritiky novej slovenskej vlády. Na príťaž bola i jej silná medzinárodná spolupráca a zahraničná podpora.

Reakciou na pokusy potlačiť a znemožniť rozvoj Academie Istropolitany bolo založenie novej inštitúcie so štatútom nezávislej mimovládnej organizácie. Manažment pôvodnej AI založil v roku 1996 občianske združenie a na rozlíšenie od tej pôvodnej, pripojil k názvu prívlastok NOVA. OZ združovalo mnohé osobnosti domáceho a zahraničného akademického života, ktoré prijali členstvo vo Valnom zhromaždení. AINova obhájila svoj odborný kredit aj najvýznamnejších sponzorov. Hybnou silou a dušou projektu Academie Istropolitany Novy bola jej prvá výkonná riaditeľka, Ing. Doc. Alena Brunovská, DrSc. AINova otvorila svoj prvý akademický rok v roku 1997/98 so štyrmi odbornými programami. Dvojročný Profesionálny program aplikovanej ekonómie mal účastníkov v obidvoch ročníkoch, programy Environmentálnej politiky, Ochrany kultúrneho dedičstva a Európskych štúdií otvorili jednoročné štúdium. Program Profesionálnej komunikácie a angličtiny poskytoval jazykovú podporu pre štúdium v anglickom jazyku.

V roku 1998 inštitúcia utrpela veľkú stratu, keď jej zakladateľka a riaditeľka Alena Brunovská zomrela. Pamiatka na A. Brunovskú, jej práca a vízia motivovala tím AINovy, partnerov, priateľov, študentov pokračovať v začatom diele, rozvíjať jej myšlienku a budovať inštitúciu na pevnom základe, ktorý postavila. AINova udeľovala v rokoch 1998 až 2004 cenu A. Brunovskej za najlepšiu študentskú prácu. Touto cenou si pracovníci a podporovatelia AINova pripomenuli osobný a profesionálny odkaz Aleny Brunovskej.
V januári 1999 vymenovala Správna rada AINovy PhDr. Katarínu Vajdovú za novú výkonnú riaditeľku. V akademickom roku 1999/2000 boli otvorené dva nové odborné programy - Žurnalistika a Program otvoreného, dištančného a odborného vzdelávania, zameraný na flexibilné formy vzdelávania.

Od roku 2001 do júla 2008 bola výkonnou riaditeľkou inštitúcie PhDr. Zuzana Štefániková. V roku 2001 bol s cieľom zvýšiť profesionalitu a efektívnosť verejnej správy a mimovládnych organizácií do portfólia inštitúcie uvedený nový Program vzdelávania vo verejnej politike. V roku 2002 pripravil tím pracovníkov rozsiahlu Hodnotiacu správu o aktivitách AINovy za roky 1997 až 2002. Hodnotiaca správa slúžila ako podklad pre ďalšiu orientáciu inštitúcie. Od roku 2003 sa aktivity AINovy so súhlasom členov Správnej rady začali orientovať predovšetkým na celoživotné vzdelávanie.

AINova sídlila v rokoch 1997-2003 v prenajatých priestoroch Pálffyho kaštieľa vo Svätom Jure. Začiatkom roka 2004 sa presťahovala do vlastnej zrenovovanej budovy susediacej s kaštieľom. V roku 2004 a 2005 AINova spoločne s Mestským úradom vo Svätom Jure realizovala projekt renovácie objektu „Turna“ na Prostrednej ulici č. 64. Po ukončení projektu prenajal MÚ objekt AINova na dobu 10 rokov za účelom prevádzky Informačného centra.

Dňa 1. júla 2008 sa stal výkonným riaditeľom AINovy Ing. arch. Jaroslav Kilián.(CV) Od decembra 2012 kvôli chorobe nemohol vykonávať svoju funkciu.
Vo februári Správna rada AINovy vymenovala nové vedenie AINovy v zložení Lucia Gembešová, Marta Jendeková, Ruth Zorvan.

Od roku 2014 sú vedením inštitúcie poverené Lucia Gembešová a Marta Jendeková.