EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


                          

Akronym projektu: MOVED                         

Názov projektu: Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (314011K061)

Názov a sídlo prijímateľa: Academia Istropolitana Nova, Prostredná 47, 900 21 Svätý Jur

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Výška poskytnutého NFP: 256 900,- EUR

Trvanie: 3.5.2018 - 30.4.2020

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Opis projektu:

Projekt "Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých" je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa a bude sa realizovať v rokoch 2018 - 2020. Cieľom projektu je prispieť k tvorbe efektívnejšej verejnej politiky vzdelávania dospelých, k zvyšovaniu počtu dospelých učiacich na Slovensku a ich šance na lepšie uplatnenie sa a zvýšenie kvality života.

Projekt nemá oficiálnych partnerov, ale pre lepší priebeh a komplexnejší pohľad na verejnú politiku vzdelávania dospelých na celom území Slovenska boli podpísané memorandá o spolupráci s neformálnymi partnermi v každom samosprávnom kraji, ale tiež s inštitúciami s celonárodnou pôsobnosťou.

Realizačné fázy projektu:


1. Monitorovanie vzdelávania dospelých na Slovensku a porovnanie zistených informácií s porovnateľnými krajinami EÚ. V rámci tejto fázy budeme monitorovať aktivity na troch úrovniach: aktivity verejných inštitúcií, sociálnych a ekonomických partnerov a súkromných a mimovládnych organizácií v oblasti zavádzania národnej stratégie a akčných plánov celoživotného vzdelávania do praxe.
2. Vo fáze Hodnotenie budeme spracovávať zozbierané informácie. Štruktúru, ktorú použijeme na vyhodnotenie informácií, zostavíme na základe skúseností zapojených neformálnych partnerov. Budeme sa tiež inšpirovať dokumentmi vypracovanými v iných európskych krajinách, na európskej úrovni, prípadne OECD. Výstupom bude hodnotiaca správa.
3. Vo fáze Navrhovania riešení budeme pripravovať závery a formulovať návrhy pre modernú politiku vzdelávania dospelých a jej zavádzanie do praxe. Návrhy riešení sa budú sústrediť na skvalitnenie a zvýšenie dostupnosti vzdelávania dospelých pre všetkých záujemcov pri dodržaní princípu nediskriminácie na celom území Slovenska s dôrazom na menej rozvinuté okresy.

Závery projektu budú prezentované na informačných seminároch v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach a na záverečnej konferencii v Bratislave pracovníkom verejnej správy, ministerstva školstva (MŠVVŠ SR) a jeho priamo riadeným organizáciám, predstaviteľom VÚC a okresov, zapojených miest, predstaviteľom mimovládneho a súkromného vzdelávacieho sektora.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

I. FÁZA MONITOROVANIE

Prvé pracovné stretnutie projektu z 8.6.2018 Info TU

Fotografie zo stretnutia:

   


Pracovné stretnutie projektu v Trenčíne z dňa 10.10.2018 Info TU

Fotografie zo stretnutia:

    


Pracovné stretnutia dňa 23.10. a 6.11.2018 s neformálnymi partnermi v regiónoch. Info TU 


Pracovné stretnutie neformálnych partnerov v Žiline dňa 28.1.2019. Info TU

Fotografie zo stretnutia:

     


Seminár "Čo sme zistili o vzdelávaní dospelých v slovenských regiónoch?" sa konal 14.3.2019 vo Svätom Jure.

Viac informácií a prezentácie TU.

II.FÁZA HODNOTENIE