EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


                                     Názov projektu: Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých/MOVED (314011K061)

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Výška poskytnutého NFP: 256 900,- EUR

Trvanie: 3.5.2018 - 30.4.2020

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Leták_1 

Leták_2                  

Opis projektu:

Projekt "Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých" je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa a bude sa realizovať v rokoch 2018 - 2020. Cieľom projektu je prispieť k tvorbe efektívnejšej verejnej politiky vzdelávania dospelých, k zvyšovaniu počtu dospelých učiacich sa na Slovensku a ich šance na lepšie uplatnenie a zvýšenie kvality života.

Projekt má podpísané memorandá o spolupráci s 13 neformálnymi multisektorovými partnermi v každom samosprávnom kraji (UTV Žilinská univerzita, UMB B. Bystrica, PU v Prešove, Vysoká škola ekonómie manažmentu verejnej správy v Bratislave, Mesto Hlohovec a Trebišov, Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského v Trenčíne, Krajské osvetové stredisko v Nitre) a s inštitúciami s celonárodnou pôsobnosťou (Odbor celoživotného vzdelávania MŠVVŠ SR, Asociácia ištitúcií vzdelávania dospelých, Asociácia krajských osvetových inštitúcií, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj karéry, Štátny inštitút odborného vzdelávania).

Realizačné fázy projektu:

1. Monitorovanie verejnej politiky VD v regiónoch Slovenska a porovnanie zistených informácií s vybranými krajinami EÚ (Slovinsko, Estónsko). 
2. Hodnotenie verejnej politiky VD zanalyzuje získané informácie. Bude sa inšpirovať aj dokumentmi vypracovanými v iných európskych krajinách, na európskej úrovni, prípadne OECD. 
3. Navrhovanie riešení verejnej politiky VD pripraví závery a sformuluje návrhy pre modernú politiku vzdelávania dospelých a jej zavádzanie do praxe na regionálnej úrovni. Návrhy riešení sa budú sústrediť na skvalitnenie a zvýšenie dostupnosti vzdelávania dospelých pre všetkých záujemcov pri dodržaní princípu nediskriminácie na celom území Slovenska s dôrazom na menej rozvinuté okresy.
Závery projektu budú prezentované na informačných seminároch v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach a na záverečnej konferencii v Bratislave pracovníkom verejnej správy, MŠVVŠ SR a jeho priamo riadeným organizáciám, predstaviteľom VÚC a okresov, zapojených miest, predstaviteľom mimovládneho a súkromného vzdelávacieho sektora.

III. FÁZA: NÁVRH RIEŠENÍ PRE MODERNÚ POLITIKU VD

II.FÁZA: HODNOTENIE VEREJNEJ POLITIKY VD

I. FÁZA: MONITOROVANIE VEREJNEJ POLITIKY VD