EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Vzdelávací program Príprava a riadenie projektov Modul A/Príprava projektovej žiadosti


Ponúkame vám prakticky zameraný 28 hodinový modul Príprava projektovej žiadosti. Výskumy z ostatných rokov dokazujú, že význam projektového riadenia pre dosahovanie pracovných/ obchodných výsledkov neustále narastá. Na vzdelávacom trhu sú v ponuke viaceré kurzy projektového riadenia (IPMA, PRINCE2, PCM). Náš kurz ponúka školenie v projektom manažmente postavenom na riadení pomocou logickej matice pre záujemcov o túto metódu riadenia, ako aj pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do procesu čerpania fondov EÚ v programovom období 2014-2020, prípadne iných finančných zdrojov.

Ciele školenia:
• zvýšiť absorpciu štrukturálnych fondov na Slovensku
• pripraviť a realizovať projekty na vysokej úrovni - vhodné, uskutočniteľné, udržateľné
• využívať princípy a nástroje projektového manažmentu v dennej praxi

Obsah modulu
Modul je rozdelený na nasledovné témy:

A1/ Regionálna politika EÚ, Stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec, Programové obdobie 2014–2020, operačné programy, tematické ciele
A2/ Čo je projekt, parametre projektu, vzťah projekt-program-politika, programovanie, projektový cyklus
A3/ Fázy projektu – analytická fáza prípravy projektu – analýza kľúčových hráčov, analýza problémov, analýza cieľov a stratégií, analýza potrieb, analýza rizík
A4/ Fázy projektu – fáza formulácie projektového zámeru – zostavenie logickej matice – stanovenie indikátorov, príprava plánu aktivít formou Ganttovej schémy a formou pracovných balíkov, príprava rozpočtu
A5/ Zostavenie projektovej žiadosti a podanie žiadosti online
A6/ Hodnotiace a výberové kritéria projektov

Vzdelávací program je postavený na teoretických prednáškach, aplikácii teórie na praktických príkladoch, na diskusiách, práci v skupinách a prezentácii výsledkov. Účastníci si jednotlivé kroky prípravy projektov vyskúšajú priamo na svojich projektových zámeroch. Časť kurzu je vyčlenená na vyhľadávanie výziev na internete, prácu s prípravou konkrétnych žiadostí o nenávratný finančný príspevok a na diskusiu o aktuálnych možnostiach čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ resp. z iných zdrojov.

Lektorky: PhDr. Zuzana Štefániková, Mgr. Katarína Cigánová

Miesto konania kurzu:
Kurz prebieha v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra TU na Jedlíkovej 7 v Košiciach a v priestoroch AINovy na Prostrednej 64 vo Svätom Jure. Účastníci kurzu majú k dispozícií dobre vybavenú seminárnu miestnosť. Stravovanie a ubytovanie je možné vybaviť v okruhu 10 minút chôdze.

Cena kurzu je 245 EUR na účastníka a zahŕňa: študijné materiály v tlačenej forme, študijné materiály a dokumenty na CD a občerstvenie počas kurzu. Cestovné, stravné a ubytovanie je nákladom účastníka. Ak máte záujem o školenia uzavretej skupiny cca 10-15 ľudí, prípadne vo vlastných priestoroch, ktoré zabezpečí objednávateľ, cena kurzu sa upraví podľa konkrétnych podmienok a vzájomnej dohody.

Program

Prihláška