EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


             

          Tréning mentorov a asistentov učiteľov „MentorT“

                                              (2012-2014)

Typ projektu:
1. októbra 2012 začali pracovníčky AINovy riešiť nový projekt vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Transfer inovácií č. 2012-1-TR1-LEO05-35164 s názvom „MentorT“. Koordinátorom projektu bola turecká inštitúcia vzdelávania dospelých Yenisehir Halk Eğitim Merkezi a partnermi boli inštitúcie vzdelávania dospelých z Belgicka, Španielska, Francúzska, Rumunska (2 partneri), Litvy a zo Slovenska (AINova).

Partneri projektu:
Yenisehir Halk Egitim Merkezi/TR
koordinátor projektu zodpovedný za pracovný balík 1. MANAŽMENT PROJEKTU
CDO NOORD/BE
vedúci partner pre pracovný balík 2. MANAŽMENT KVALITY
WOMEUROPA/FR, partner
Vedúci partner pre pracovný balík 3. VALORIZÁCIA A DISEMINÁCIA
Lopez de Santiago Consultores S.L./ES, partner
vedúci partner pre pracovný balík 4. ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB - VÝSKUM
Asociata Oamenilor de Afaceri Arges/RO
vedúci partner pracovného balíka 5. VYPRACOVANIE KURIKULA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
AINova/SK
vedúci partner pre pracovný balík 6. IMPLEMENTÁCIA PILOTNÉHO KURZU
GruGrupul Scolar de Prelucrarea Lemnului Constantin Brancusi/RO, partner
UAB „Globalios idejos“/LT, partner

Cieľ projektu:
Projekt sa zameriaval na prenos skúseností belgického partnera v oblasti prípravy „mentorov“ (asistentov učiteľov) na ostatné partnerské inštitúcie v projekte. Aktivity projektu boli postavené na výsledkoch analýzy potrieb, ktorá bola v priebehu decembra 2012-februára 2013 vypracovaná v každej partnerskej krajine. Výsledky analýzy boli využité na zostavenie kurikula programu, ktorý naplní očakávania a potreby každej zúčastnenej krajiny. Kurikulum a učebné texty, ktoré vznikli v prvom roku projektu, boli testované najprv na lektoroch, neskôr na vybratých cieľových skupinách všetkými partnerskými inštitúciami. Finálna verzia kurikula bola preložená do jazykov všetkých partnerov pre jej ďalšie využitie a disemináciu výsledkov.

Cieľové skupiny zapojené do projektu boli u každého partnera iné. Išlo predovšetkým o znevýhodnených mladých ľudí z rôznych dôvodov (zdravotných, sociálnych, geografických). AINova si zvolila ako cieľovú skupinu ľudí so zrakovým postihom, slabozrakých a nevidiacich (SK). Ďalej cieľové skupiny tvorili ľudia, ktorí mali záujem pracovať v štátnej správe, ale nemali prístup k potrebným odborným informáciám (TR), slobodné matky bez domova (FR), ľudia so vzdelávacími potrebami žijúci na vidieku, ďaleko od centra diania a informácií potrebných k podnikaniu (LT), mladí ľudia po skončení školy/alebo po predčasnom opustení školy/nezamestnaní/ťažko uplatniteľní na trhu práce (RO, BE, ES).

Výstupy projektu:
1/ Správa o úlohe a postavení mentorov/asistentov učiteľov v partnerských krajinách.
2/ Súbor tréningových materiálov a odbornej literatúry.
3/ Vzdelávací modul pre mentorov s príručkou na použitie a hodnotiacimi kritériami.
4/ Preklad vzdelávacieho modulu do národných jazykov.

5/ Medzinárodná konferencia v Mersine/TR, september 2014, foto