EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Tvorba a manažment projektov


Referencie

Štátna správa
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Bratislava
Úrad geodézie SR, Bratislava
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Košice
Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya, Bratislava
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. Žilina

Školstvo
ZŠ Mlynská, Senec
ZŠ Ľ. Štúra, Modra
ZŠ a MŠ Rakovec
ZŠ a MŠ Palín
ZŠ Vranov nad Topľou
ZŠ Bieloruská, Bratislava
ZŠ Košice
ZŠ Mníšek n/Hnilcom
ZŠ pre žiakov s TP a CŠPP, Vranov n/Topľou
Špeciálna základná škola, Kežmarok
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
Gymnázium sv. E. Steinovej, Košice
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Stredisko služieb škole, Košice
Spojená škola, Topoľčany
Stredná odborná škola, Senec
Stredná odborná škola, Bratislava
Stredná zdravotnícka škola, Prešov
Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Vranov n/Topľou
SOŠ Zlaté Moravce
SOŠ Košice
Gymnázium Detva
UPJS Lekárska fakulta, Košice
Trnavská univerzita, Trnava
VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave
PBF Prešovská univerzita, Prešov
Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava
Technická univerzita, Košice
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice

Samospráva
MÚ Modra
MÚ MČ Petržalka
Mesto Brezová pod Bradlom
ZUŠ Modra
MKS Modra
Mestské centrum sociálnych služieb, Modra
Mesto Ružomberok
Mesto Leopoldov
MÚ Bánovce n/Bebravou
MÚ Prešov
MÚ Strážske
MÚ Stará Ľubovňa
MÚ Pezinok
Krajský školský úrad, Prešov
Mestská časť Bratislava N.M.
Mesto Košice
MÚ Senec
Mesto Krupina
Mesto Levoča
Obec Častá
Mesto Rožňava
VUC Bratislava
VUC Prešov
VUC Trnava
VUC Košice
Mesto Púchov
MÚ Ilava
TIK Žilina
MÚ Sv. Jur
RRA Humenná
RRA Moldava n/Bodvou

Súkromný sektor
RC-TIP s.r.o., Malacky
CORINEX GROUP, a.s.
VM Group, s.r.o.
Enviropro, s.r.o.
Corona Trade, s.r.o.
PLUM, s.r.o.
Eurotarget, s.r.o.
GEOWELLS, s.r.o.
Transpetrol, a.s.
SOLEN, s.r.o.
Centire, s.r.o.
VABA, a.s.
Eurofinancie Group, s.r.o.
Petra spol. s.r.o.
PROMO-MO, s.r.o.
T-Systems Slovakia, s.r.o.
Renova Team, s.r.o.
ACSET, s.r.o.
RIMA-MURANSKA, s.r.o.
VUD, a.s., Žilina
Wallys, s.r.o.
Polynet, s.r.o.
Acset, s.r.o.
Suweco, CZ, s.r.o.
Železničná spoločnosť, a.s.
Allmex, s.r.o.
ENVIA consulting, s.r.o.
EuroGroup, s.r.o.
Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s.


Mimovládny sektor
Úsmev ako dar, o.z.
Karpatskonemecký spolok, o.z.
Slovenský zväz sclerosis multiplex, n.o.
Medzinárodný vyšehradský fond
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Bratislava
Človek v ohrození, o.z.
Sila rozvoja, n.o.
Savio, o.z.
Spolok slovenských knihovníkov, o.z.
TEEN Challenge Slovakia, n.o.
OZ Rozvoj južného Gemera, o.z.
Nadácia kresťanského vzdelávania, Martin
Združenie záchrany cirkevných pamiatok, Modra
EPPP Think Tank, Bratislava
Spolok pre ochranu netopierov, o.z.
Modranské divadlo, Modra