EURÓPSKE ZÁLEŽITOSTI | AMBASÁDORSKÁ
ŠKOLA EP
| Kultúrne dedičstvo | Tvorba a manažment projektov | Cudzie jazyky |
Infocentrum, Komunitné aktivity POTVOR | Ocenenie za
príkladnú obnovu
| Miestny rozvoj
strategické plánovanie
| Správa bytového fondu | Projekty v spolupráci s Ministerstvom vnútra

Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Európske záležitosti


Špecializované jazykové kurzy

NOVÉ!

PROFESSIONAL ENGLISH, Focus: Clear and honest language in the EU (Viac...)

Nadväzuje na sériu kurzov špecializovanej angličtiny počas prípravy na predsedníctvo SR v Rade EÚ. (Viac...)

Date: 24 - 26 April 2018

Trainer: Brigid McGrath (Ireland/Austria)

EUROSPEAK
EURODEUTSCH

Odborní pracovníci organizujú špecializované jazykové kurzy zamerané na terminológiu EÚ. Kurzy sú určené najmä pracovníkom štátnej správy, ktorí sa zúčastňujú pracovných rokovaní v inštitúciách EÚ, prekladateľom a tlmočníkom a iným odborníkom, ktorí používajú pri svojej práci angličtinu, nemčinu.

Kurz EUROSPEAK – terminológia EÚ v anglickom jazyku sa koná pravidelne už od roku 2004, program sa každoročne aktualizuje na základe hodnotenia účastníkov a aktuálnych tém EÚ. Kurz doteraz absolvovalo viac ako 250 účastníkov v 20 skupinách z ústredných orgánov štátnej správy.

Rozsah a podoba kurzov sa prispôsobuje aktuálnym potrebám účastníkov, vo všeobecnosti však možno kurzy charakterizovať ako intenzívne, krátkodobé, 20 až 40 hodinové, zamerané na:
• Rozvoj špecializovanej slovnej zásoby (inštitúcie EÚ, rozhodovanie v EÚ, vývoj vo vybranej oblasti činnosti EÚ, súčasné dianie)
• Súvisiace gramatické prostriedky, diskusia k aktuálnym témam, rozvíjanie znalostí problematiky EÚ, väčší dôraz na používanie novej gramatiky a zručností pri rečovej komunikácii
• Praktický nácvik prezentačných, rokovacích alebo vyjednávacích zručnosti, súvisiace jazykové prostriedky, dôraz na formálnu slovnú zásobu a prostriedky používané pri stretnutiach a oficiálnych jednaniach.

V období 2013 až 2016 sa kurzy orientovali na prípravu na predsedníctvo SR v Rade EÚ.

Absolventi kurzu si predovšetkým rozvinú a zaktivizujú slovnú zásobu v oblasti európskych záležitostí, precvičia niektoré gramatické javy v súvislosti s témami EÚ a osvoja si frázy používané na rokovaniach vedených v anglickom jazyku. Pri výuke sa používajú autentické texty, lektorky sa opierajú o reálie inštitucionálneho prostredia EÚ, účastníci používajú slovnú zásobu pri debatách, simulácii, prezentáciách, brainstormingu.